× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kunstfag, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

På masterstudiet i kunstfag kan du bygge videre på praktisk og teoretisk kompetanse innenfor fagområder som teater, dans, musikk, billedkunst og film/video. Du arbeider i et flerkunstnerisk miljø, der du få kunnskap om og impulser fra forskjellige kunstformer og -fag. Du vil øver deg i å tenke disse i sammenheng og forbinde dem praktisk, slik at du utvider kompetansen din i et tverrfaglig perspektiv. Studiet legger særlig vekt på samtidens kunstneriske praksiser, og utviklingen av ditt eget kunstfaglige virke står sentralt. Dette kan være kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstvitenskapelig forskning, kunstrelatert formidlingsarbeid, eller kombinasjoner av disse. Muligheter for faglig fordypning eller spesialisering tilbys både i form av individuelt prosjektarbeid med fagspesifikk veiledning, og som tilbud om utveksling til fagspesifikke studieprogrammer.

 

Masterstudiet passer godt for deg som ønsker å skape, produsere, forske på eller med, formidle eller undervise kunst. Studiet vektlegger måten kunst inngår i ulike samfunnsmessige sammenhenger, samt utviklingen av evnen til kritisk refleksjon og samarbeid på tvers av disiplinene.

 

I studiet veksler du mellom gruppearbeid, seminarer, forelesninger, prosjektarbeid og eget kunstneriske arbeid. Selve masteroppgaven kan realiseres enten som praksisbasert prosjekt med skriftlig refleksjonsdel, eller som skriftlig avhandling.

 

Det er mulig å ta et semester i utlandet.

 

NB. Studieprogrammet er under revisjon.

 

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg kunnskap om samtidskunstens teori og historie, med særlig fokus på tverrfaglige aspekter og utviklinger.
  • Du samler erfaring med forskjellige former for samarbeid i kunst- og kulturfeltet.
  • Du tilegner deg ferdigheter i å arbeide kunstnerisk både i grupper og i individuelle prosjekter.
  • Du får kunnskap om og utvikler ferdigheter i kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstvitenskapelig forskning og kunstrelatert formidlingsarbeid.
  • Du får kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av kunstfaglige prosjekter i en samfunnsmessig kontekst.
  • Du blir kjent med mangfoldet av kunstens og kunstfagenes samfunnsmessige roller og funksjoner.
  • Fullført studium gir deg graden master i kunstfag.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende innen kunstfagrelaterte bachelorprogram (med minst 80 studiepoeng innen musikk, kunst og håndverk eller drama/teater). Andre bachelorgrader kan etter særskilt vurdering godkjennes. Se utfyllende regler for opptak på uia.no/kunstfag- master.

Kvalifikasjon/tittel

Master i kunstfag

Tilbys ved:

  • Kristiansand