× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Folkehelsevitenskap, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Er du interessert i forebyggende og helsefremmende arbeid? Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Studiet vektlegger de bakenforliggende faktorene som er avgjørende for folks helse. Studiet er i stor grad tverrfaglig, og vektlegger koblinger til politiske og administrative prosesser på ulike nivå. Gjennom folkehelseloven stilles det krav til et systematisk folkehelsearbeid for å fremme befolkningens helse og trivsel og forebygge psykisk og fysisk sykdom. Det er viktig med kompetanse innenfor dette feltet for å arbeide med folkehelseutfordringene i samfunnet vårt. I studiet vektlegges faglig og etisk kompetanse, tverrfaglig kompetanse og evne til samarbeid og samhandling på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer, profesjoner og fagfelt.

Hva lærer du?
Studiet vil gi deg økt kunnskap om folkehelseutfordringer og folkehelsearbeid på ulike nivå. Relasjonen mellom lokale, regionale, nasjonale og globale forhold innenfor helse står sentralt. Studiet gir deg grundige kunnskaper om forebyggende og helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet. Du vil få innsikt i det systematiske folkehelsearbeidet og ulike arbeidsformer som blant annet identifisering og kartlegging av folkehelseutfordringer, planforankring av mål, samt tiltak og evaluering av folkehelsearbeidet på lang og kort sikt. I løpet av studiet vil du også bli i stand til å identifisere og kartlegge de bakenforliggende påvirkningsfaktorene som har betydning for helsen. Eksempelvis vil du lære å utvikle, iverksette og evaluere folkehelsetiltak knyttet til kosthold og ernæring, fysisk aktivitet, psykisk helse og sosial ulikhet i helse. Du vil få innsikt i vitenskapsfilosofi, ulike forskningsdesign og forskningsmetoder som er med å danne grunnlaget for en selvstendig masteroppgave innen et selvvalgt tema.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i folkehelsearbeid, vernepleie, sykepleie, idrett eller ernæring. Søkere med annen relevant bachelorgrad eller tilsvarende utdanning kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som studenter. Eksempler kan være kandidater innen medisin eller kandidater med bachelorgrad i sosialt arbeid, barnevern, fysioterapi, ergoterapi, tannpleier og annet. Se utfyllende regler for opptak på uia.no/folkehelsevitenskap.

Kvalifikasjon/tittel

Master i folkehelsevitenskap

Tilbys ved:

  • Kristiansand