× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Faglærerutdanning for tospråklige, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

12

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Norsk skole har en mangfoldig elevgruppe og trenger lærere med ulike kulturelle erfaringer. Fullført utdanning gir undervisningskompetanse i de undervisningsfag og morsmål som inngår i studentenes studium.

Studiet retter seg mot studenter med minoritetsspråklig bakgrunn. Utdanningen er samlingsbasert, og det er mulig å ta utdanningen enten på heltid eller deltid. Det vil være varierende hvor raskt studiet kan fullføres.

Det gis mulighet for innpassing av tidligere utdanning. Det er også mulig å søke fagtilbud/morsmål ved andre høgskoler/universiteter og få innpasset dette i utdanningen. Det inngår 12 uker obligatorisk praksis i studiet. Det er egne regler for hvor og hvordan praksis skal gjennomføres.

Hva lærer du?

Studentene skal gjennom studiet styrke sin bevissthet og holdning til egen kulturbakgrunn og egen oppgave som tospråklig og flerkulturell rollemodell og kulturformidler overfor både elever fra egen minoritetsgruppe, fra andre minoritetsgrupper og fra majoritetsgruppen.

Studiet skal møte behov regionalt og nasjonalt for kompetanse om tospråklig opplæring og kvalifisere studenter til å fungere som tospråklige lærere og faglærere. Emnene inneholder sentrale elementer fra grunnskolelærerutdanningene. Temaer, teorier og metoder innenfor de ulike fagområdene er vektlagt. Studiet skal gjennom teori, diskusjoner og praksis i skolen bidra til at studentene blir involvert i profesjonelle og profesjonsetiske problemstillinger. I tillegg til fagenes mer generelle tilnærming, har studiet særlig fokus på skolens, læreres, elevers og foreldres plass i et flerkulturelt samfunn. Studentene skal også ha kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i tråd med emnebeskrivelsene i de valgfrie emnene.

Gjennom studiet fokuseres det på utvikling av tre profesjonslinjer: klasseledelse, læringsledelse og mangfoldsledelse. Disse linjene vil ha særlig fokus i praksis. Som del av profesjonslinjene vil profesjonsfaglig digital kompetanse være sentralt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og et gjennomsnitt på karakteren 3,0 i norsk (393 timer), samt tospråklig kompetanse.

For søkere som søker på bakgrunn av realkompetanse er fristen 1. mars.

Anbefalte forkunnskaper:

Lærerutdanning eller annen høyere utdanning fra hjemlandet og/eller erfaring som lærer.

 

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - faglærerutdanning for tospråklige

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Nytt (primær)
Nytt (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

201511