× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Spesialpedagogikk 2 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Spesialpedagogikk 2 tar for seg samspills- og atferdsproblemer og omfatter spesialpedagogisk arbeid med tidlig intervensjon, forebygging og tverrfaglig arbeid.  

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

60

Om studiet

Studiet tar for seg alvorlige samspill- og atferdsproblemer i barnehage, skole og samfunn og omfatter spesialpedagogisk arbeid, med tidlig intervensjon, forebygging og tverrfaglig arbeid. Det legges vekt på bevisstgjøring av egne holdninger og ulike perspektiv på fagfeltet. Visjonen om en inkluderende opplæring for alle står sentralt.

Temaer:

Sosiale og emosjonelle vansker i barnehage, skole og samfunn i teori og praksis

Sosial kompetanse

Sosiale nettverk og nettverksbygging

Barnevern og psykiatri

Forskning på sosiale og emosjonelle vansker/effektive skoler

Klasseledelse

Evidensbaserte metoder

Rådgivning, veiledning og innovasjon

Spesialpedagogikkens idegrunnlag og historiske utviklingslinjer, samfunnsmessig kontekst og utdanningspolitiske reformer

Atferds- og lærevansker på nevrobiologisk grunnlag

Læringsutbytte

Studentene skal etter endt studium

- ha tilegnet seg kunnskaper om

hvordan sosiale og emosjonelle problemer oppstår og utvikler seg

forebyggings- og intervensjonsmetodikk når det gjelder sosiale og emosjonelle vansker

- utviklet 

opplæringskompetanse for barn, ungdom og voksne med atferdsproblemer

ferdigheter til direkte og indirekte spesialpedagogisk arbeid

ferdigheter i systemteoretisk arbeid

ferdigheter i ulike former for samarbeid og kommunikasjon

Tilbys ved:

  • Drammen

Lignende utdanninger