× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Motivasjonspsykologi Asker favoritt ikon

Universitet og høgskole
Deltidsstudiet Motivasjonspsykologi gir deg kunnskap om hvordan du kan fremme læring og øke de menneskelige prestasjonene på din arbeidsplass.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Om studiet

Studiet fokuserer på

Hvordan motivasjon er en viktig forutsetning for læring

Ulike typer motivasjon (selvoppfatning, makt, intimitet)

Strategier for sterkere og mer hensiktsmessig motivasjon og ytelse

Motivasjon som et uttrykk for individuelle forskjeller i personlighet og/eller som tilpasning til omgivelsenes forventninger

Sammenhengen mellom motivasjon, mestring og selvoppfatning

Sammenhengen mellom læringsmiljøet og motivasjon

Ledelse og inspirasjon, ledelse og personlighet

Ulike lederstiler og sammenhengen med trivsel, motivasjon og helse

Ulike typer motivasjon

Indre og ytre motivasjon

Målorientering: Ego-orienterte mål (prestasjonsmål) og oppgaveorienterte mål (mestringsmål)

Motivasjon og behov

Hvordan motivasjon kan beskrives som tilfredsstillelse av ulike fysiologiske, psykologiske og sosiale behov

Forholdet mellom psykologiske og sosiale behov

Individuelle forskjeller i sosiale behov (prestasjon, makt og relasjoner)

Personlighet og motivasjon

Forholdet mellom ekstraversjon, nevrotisisme og lykke

Aktivering og kontroll

Ubevisst motivasjon

Vekstmotivasjon og positiv psykologi

Verdien av egne opplevelser

Forventning om mestring (self-efficacy)

Egne årsaksforklaringer (attribusjonsstil)

Emosjoner og motivasjon

Hvordan emosjoner virker motiverende

Ulike typer emosjoner

Kognitive og biologiske aspekter ved emosjoner

Motivasjon, strategier og læringsmiljø

Pedagogiske virkemidler for å øke motivasjon

Selvregulert læring

Ledelse og motivasjon

Inspirerende ledelse

Personliget og ledelse

Fundamentale behov og ledelse

Motivasjon, prestasjoner og selvoppfatning

De mest sentrale selvoppfatningsabegrepene (selvvurdering, forventning om mestring og selvakseptering)

De mest sentrale teoriene om selvoppfatning

Sammenhengen mellom motivasjon, prestasjoner og selvoppfatning

Verdien av andre sine forventninger

Læringsutbytte

Faget skal gi en systematisk innføring i hvordan menneskelig motivasjon og ytelse er resultat av samhandling mellom individets atferd, personlige forhold og forhold i miljøet.

Hovedvekten legges på de tankemessige prosessers betydning, slik som strategier (læringsstrategier og kognitive strategier), egne forventninger om mestring og egne årsaksforklaringer ved suksess eller nederlag i skole, arbeid og på andre prestasjonsrelaterte områder.

Tilbys ved:

  • Asker