× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Logistikkoperatør favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som vil jobbe i transportbransjen med kunde-ordrebehandling og forsendelser av gods.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen skjer i henhold til offentlige fagplaner for faget
Fra Vg2 Transport og logistikk:Bransjeteknikk
Bransjeteknikk dreier seg om de krav som stilles til forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler i transport- og logistikknæringen, og om ivaretakelse av sikkerhet og kvalitet i arbeidsprosessene. Livreddende førstehjelp og opptreden på skadesteder inngår i programfaget. Programfaget dreier seg om teoretisk og praktisk kunnskap om bruk og vedlikehold av transporttekniske hjelpemidler og håndtering av farlig gods.Transport og logistikk
Transport og logistikk dreier seg om næringens rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling og vurdering av virksomhetens lønnsomhet. Regelverk næringen må ta hensyn til som følge av stadig tettere tilknytning til internasjonale avtaler, inngår også. Persontransport og forflytning av varer fra innkjøp og fram til forbruker, og videre til gjenvinning, står sentralt. Programfaget omhandler oppbygging av transportsystemer, prosedyrer for sikker og god håndtering av gods og passasjerer, flyten gjennom gods- og personterminaler og prosedyrer for befordring av gods og personer over landegrenser. Bruk av dokumenter og informasjonssystemer, ekspedisjonsarbeid, lagerhold, interntransport, emballering og oppbygging av forsendelser inngår i programfaget.

Fra Vg3

Eksternlogistikk

Hovedområdet omfatter behandling, klassifisering og dokumentasjon av varer og gods ved transport til og fra handels- og produksjonsbedrifter og gods- og personterminaler. Hovedområdet omfatter sikre, miljøvennlige, effektive og lønnsomme logistikktjenester. Eksternlogistikk dreier seg om manuell og maskinell lasting og lossing av transportmidler. Videre inngår klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring, lastsikring, vektberegning av transportenheter og beregning av framføringstider. Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter service og kundebehandling.

Internlogistikk og lagerhold

Hovedområdet omfatter varestrømmen i en handels- og produksjonsbedrift og på en gods- eller personterminal. I hovedområdet inngår lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager. Hovedområdet omfatter forhold som påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet og logistikkfunksjonens plass i en produksjonsprosess. Videre omfatter det bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og interntransport. Helse, miljø og sikkerhet, service og kundebehandling og nasjonalt og internasjonalt regelverk om befordring av gods og bagasje inngår i hovedområdet.

 

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i logistikkfaget, jf. kompetansemålene fra læreplanen.

Tilbys ved:

  • Sandefjord