× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

HMS for ledere favoritt ikon

Annen utdanning
Den nye arbeidsmiljøloven stiller krav til at lederne skal ha gjennomført HMS-opplæring. På kurset vektlegges forhold som virker inn på motivasjonen i HMS-arbeidet.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Den nye arbeidsmiljøloven Fra 1.1.2006 trer den nye arbeidsmiljøloven i kraft. Vi setter søkelys på de kapitlene som er mest relevante for et godt HMS-arbeid i virksomheten. Krav til systematisk HMS-arbeid er forsterket og tatt inn som eget kapittel i den nye Arbeidsmiljøloven.
- Systematisk HMS-arbeid i et ledelsesperspektiv God HMS-ledelse legger grunnlaget for det forebyggende og helsefremmende arbeidet i bedriften. Effekter av god HMS-styring er reduksjon av ulykker og nesten-ulykker, lavere sykefravær, mindre turnover og effektive og motiverte medarbeider. Det vil bli spesielt lagt vekt på målstyring som redskap i HMS-arbeidet.
- Roller og ansvar i HMS-arbeidet Avklare roller og ansvarsforhold har stor betydning for resultater i HMS-arbeidet i virksomheten. På kurset gis du anledning til å se på egen organisering av HMS-arbeidet og få nye innspill som kan bidra positivt.
- Motivasjon Mange ledere og ansatte synes det er en utfordring å gjøre HMS til en naturlig del av drifta, og til et arbeidsområde som alle er engasjert i og bidrar i ut fra sin egen rolle i virksomheten. På kurset setter vi søkelyset på forhold som virker inn på motivasjonen i HMS-arbeidet.

Læringsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha innsikt i faktorer som hemmer og fremmer systematisk HMS-arbeid og ha ideer til konkrete tiltak som kan fremme systematisk HMS-arbeid i egen virksomhet

Tilbys ved:

  • Hønefoss