× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Arbeids og organisasjonspsykologi Asker favoritt ikon

Universitet og høgskole
Deltidsstudiet Arbeids- og organisasjonspsykologi tar for seg det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, verdiskapning og helse i organisert arbeid.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Om studiet

Et godt arbeidsmiljø har stor innvirkning på trivsel, helse og produktivitet på en arbeidsplass. Hva er avgjørende for et godt arbeidsmiljø? Hvordan handler og reagerer enkeltindividet i forhold til ulike sider ved arbeidslivet?

Gjennom dette studiet lærer du hvordan du kan få bedrifter til å forstå at mennesket er den viktigste ressursen de har, og hjelpe dem til å utvikle sine ansatte med tanke på både yteevne og selvrealisering.

Tema 1: Psykososialt arbeidsmiljø

Tema 2: Jobb og familie

Tema 3: Jobbtilfredsheit og arbeidsmotivasjon

Tema 4: Betydningen av det sosiale samspill for trivsel og helse i arbeidssammenheng

Tema 5: Destruktivitet i organisasjoner

Tema 6: Individuelle ulikheter

Tema 7: Stress og helse i arbeidslivet

Tema 8: Psykologisk organisasjonsteori

Tema 9: Kommunikasjon i organisasjoner

Tema 10: Endring i organisasjoner - Organisasjonsutvikling, læring eller omstilling?

Arbeids- og organisasjonspsykologi tilbys med fagplan fra Universitetet i Bergen og gir 30 studiepoeng. Studiet utgjør de første 30 studiepoengene  av en bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi.  Du kan bygge på med emnene motivasjonspsykologi og personalpsykologi (henholdsvis 15 + 15 studiepoeng).

Læringsutbytte

Målet med delfaget er å gi deg en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du tilegner deg kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning. Delfaget er et redskap som har direkte relevans til din arbeidslivserfaring.

Tilbys ved:

  • Drammen