× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Politiutdanning, Bodø favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

1. mars 2019

Studiepoeng

180

Om studiet

Grunnutdanningen for politiet er en treårig høgskoleutdanning som skal gi bredt praktisk og teoretisk grunnlag for arbeid i politiet.

Utdanningen skal utvikle forståelse av alle sider ved politiets rolle og oppgave i samfunnet, herunder både den forebyggende, kontrollerende og håndhevende side, og gi nødvendige kunnskaper og ferdigheter samt gode yrkesetiske holdninger.

På Politihøgskolen får du en utdanning som gjør deg i stand til å mestre de forskjellige oppgavene politiet står overfor. Utdanningen legger vekt på studentaktive læringsformer og studentenes ansvar for egen og andres læring. Noe av læringen foregår i basisgrupper, mens andre deler av utdanningen krever individuelt arbeid. Kontakt med mennesker i alle situasjoner er et fellestrekk for mange av de ulike arbeidsoppgavene polititjenestemenn og -kvinner arbeider med.

Politiutdanningen er en 3-årig høyere utdanning som fører fram til bachelorgrad. Vitnemål fra utdanningen gir grunnlag for å få tilsetting i politistilling. I tillegg gir det samme grunnlag som andre bachelorutdanninger når det er aktuelt å ta videreutdanning, eventuelt gå videre til mastergrad ved høgskole eller universitet, i Norge eller i utlandet.

Tilbys ved:

  • Politihøgskolen avd. Bodø

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

49.10 (primær)
49.20 (ordinær)

Studieplasser

136

Søknadskode (SO)

233682

Lignende utdanninger