× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Erfaringsbasert master i etterforskning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet er organisert i syv emner som er integrert og bygger på hverandre. Til sammen utgjør emnene en erfaringsbasert mastergrad i etterforskning med et omfang på 90 studiepoeng.

Studienivå

Master og høgare

Semester

3

Om studiet

 3. studieår     Emne 7: Masteroppgave (30 stp)
 2. studieår   Emne 6: Prosjektdesign (5 stp)
  Emne 5: Valgfrie emner (15 stp)
  5A: Etterforskning av grov vold og drap (15 stp)
  5B: Digital evidence and cybercrime investigation (15 ECTS)
  Emne 4: Fagledelse (10 stp)
 1. studieår   Emne 3: Etteforskningsmetoder (10 stp)
  Emne 2: Forskningsmetoder (10 stp)
  Emne 1: Etterforskning som fenomenområde (10 stp)

Modellen illustrerer at emnene 1,3, 4 og 7 er spesifikke for den erfaringsbaserte masterutdanningen i etterforskning og obligatoriske for alle studentene. Emne 2 og 6 er sammenfallende med tilsvarende emner i den disiplinbaserte masteren i politivitenskap ved Politihøgskolen. I emne 5 skal studentene ta et valgfritt emne. Det tas forbehold om endringer i studieplanen.

Organisering og arbeidsmåter

Masterstudiet i etterforskning er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og har en normert studietid på tre år. Det er obligatorisk tilstedeværelse på deler av studiet.

De tre første emnene gjennomføres i løpet av første og andre semester. Emne 4, det valgbare emnet, og emne 6 er lagt til tredje og fjerde semester. I de to siste semestrene foregår det selvstendige arbeidet med masteroppgaven. Studentene får oppnevnt en veileder som bistår i oppgaveprosessen.

Hvert studieår anslås til ca. 840 timers studiearbeid, i alt ca. 2500 timer. Studiet omfatter deltakelse i undervisning, arbeid med oppgaver enkeltvis og i grupper, levering av arbeidskrav, litteraturstudier, eksamener og masteroppgaven.

I undervisningen gjennomføres forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Det legges vekt på veiledning gjennom hele studiet, primært knyttet til arbeidskravene og masteroppgaven. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet.

Arbeidskravene i det enkelte emnet må være godkjent før studentene får gå opp til eksamen i emnet. Alle eksamener i de obligatoriske emnene og det valgfrie emnet må være bestått før masteroppgaven kan leveres til vurdering.

Det samlete omfanget av pensum i studiet utgjør ca. 5400 sider, og består både av obligatorisk og valgfri litteratur.

Undervisningsspråket i masterutdanningen er hovedsakelig norsk, bortsett fra emne 5B der all undervisning og læringsmateriell er på engelsk. Også i de øvrige emnene vil en del av læringsmateriell  og undervisning være på engelsk.

En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Som hovedregel vil emnene gjennomføres med en kombinasjon av fysiske samlinger og nettbasert arbeid. Emne 5B gjennomføres i sin helhet nettbasert.

Se hele studieplanen (PDF)

Opptakskrav

Den primære målgruppen for Erfaringsbasert master i etterforskning er ansatte i politi- og påtalemyndighet som på ulike fagområder har sentrale roller og oppgaver innen etterforskning.

Studiet er åpent for søkere fra politiet i de andre nordiske landene.

Opptakskrav

Søkere må ha fullført ett av følgende utdanningsløp:

  • Bachelorgrad- eller 3-årig politiutdanning
  • 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng eller tilsvarende fra studier med relevant fagkrets på universitets- eller høgskolenivå (inkludert videreutdanninger)
  • 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 1680 timer etterutdanningskurs
  • 2-årig utdanning fra Politiskole og minimum 5 års relevant yrkespraksis utover det formelle kravet om 2 års relevant yrkespraksis
  • Bachelorgrad i juridiske fag eller annen relevant bachelorgrad fra universitet eller høgskole

Søkere må også ha:

  • Minimum to års relevant yrkespraksis innen etterforsking etter endt grunnutdanning  
  • Et pågående arbeidsforhold i politi- og lensmannsetaten eller påtalemyndigheten i Norge/Norden

Kvoter

85 % av studieplassene forbeholdes søkere fra Norge.Inntil 5 studieplasser forbeholdes politiansatte ved Politihøgskolen. Øvrige studieplasser tildeles på bakgrunn av konkurransepoengsum.

Rangering

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av karakterpoeng fra bachelorgrad eller annen utdanning tilsvarende 180 studiepoeng som er godkjent som opptaksgrunnlag, og eventuelle tilleggspoeng for utdanning og arbeidserfaring utover minstekravet for opptak. Summen av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng utgjør søkers konkurransepoengsum. Ved lik konkurransepoengsum rangeres eldre søker foran yngre.

Tilbys ved:

  • Politihøgskolen Oslo