× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Portør favoritt ikon

Annen utdanning
Som portør er du en viktig del av det apparatet som sikrer god pasientbehandling og effektiv pasientlogistikk. 

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen skjer i henhold til offentlig læreplan for faget.

Faget er delt inn i tre hovedområder.

Helsefremmende arbeid
Hovedområdet handler om

å identifisere og rapportere fysiske og psykiske behov hos pasienter og brukere i deres miljø, under transport, forflytning og ved sikring.

å kunne drøfte etiske dilemmaer knyttet til yrkesutøvelsen som portør, og forstå og følge medisinskfaglig veiledning og instruks fra den ansvarlige legen eller annet autorisert helsepersonell.

å kunne observere og rapportere om mulige endringer i tilstanden til pasienten og brukeren under transport, forflytting og sikring.

å forstå og utføre helsefaglige støttefunksjoner, og i samarbeid med annet helse- og innsatspersonell kunne begrunne og iverksette tiltak ved akutt sykdom og skade.

forebyggende HMS, brannvern, beredskap, smittevern og hygienetiltak etter gjeldende retningslinjer.

Kommunikasjon og samhandling
Hovedområdet handler om

å kommunisere med og vise profesjonell omsorg for pasienter, brukere, og pårørende.

kommunikasjon og samhandling med kolleger og annet helse- og innsatspersonell på tvers av fagområder om tilstanden til pasienter og brukere.

å vise og forklare at empati, respekt og toleranse er grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet.

å avgi rapporter og bidra til et omsorgsfullt pasient- og brukerforløp.

tverrfaglig samarbeid og tydelig og faglig korrekt kommunikasjon.

ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering.

regelverk om taushetsplikt og personvernt.

Yrkesutøvelse
Hovedområdet handler om

sikker og omsorgsfull forflytting og transport av pasienter og brukere ved hjelp av ulike metoder og bidra til et optimalt pasientforløp.transport og arbeidsoppgaver knyttet til døde personer.

å forstå hvilken funksjon logistikken har i virksomheten og å følge prosedyrer og retningslinjer for mottak, oppbevaring og utlevering av varer, rengjøring, kontroll og vedlikehold.

å behandle medikamenter og medisinskteknisk utstyr, og å transportere prøver og blodprodukter i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer.

å kunne gjøre rede for bruk av transporttekniske innretninger, hvordan de er bygget opp, og hvilken betydning de har for sikkerhet og driftspålitelighet.

å kunne følge regelverk og yrkesetiske retningslinjer, og kjenne portørens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper.

å følge beredskapsplaner i virksomheten og ivareta gjeldende retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet.

å utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling.

å vurdere og iverksette tiltak overfor aggressive og truende personer, i samarbeid med annet helsepersonell, og å forstå viktigheten av å gjennomgå spesielle hendelser eller episoder man har opplevd i jobbsammenheng i etterkant.

Beskrivelser av kostnader

23.500,- for 2 sem (inkl. reg.avg. kr 20

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i Portørfaget, jf. kompetansemålene fra læreplanen.

Tilbys ved:

  • Oslo