× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Generell studiekompetanse Påbygging - klasserom på nett favoritt ikon

Annen utdanning
Allmennfaglig påbygging gir deg generell studiekompetanse slik at du kan søke studier ved universiteter og høgskoler.  

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Historieforståelse og metoder

Hovedområdet historieforståelse og metoder handler om hvordan mennesker tenker forskjellig om fortiden, og hvordan dette kommer til uttrykk i fortellinger og i historiske framstillinger. Hovedområdet handler om hvordan historisk kunnskap blir bygd opp, forstått og vurdert. Kildekritikk, analyse av historiske framstillinger og vurdering av historiske forklaringer vektlegges. Sentralt er også hvordan historikernes valg av emner og problemstillinger endres over tid og ut fra ståsted. Bruk av historie i dagens samfunn og hvordan media påvirker oppfatninger av fortid og nåtid inngår i hovedområdet.

Samfunn og mennesker i tid

Hovedområdet samfunn og mennesker i tid omfatter sentrale historiske fenomener og prosesser og trekker linjer mellom fortid, nåtid og framtid. Ulike perspektiver ved fortiden står i fokus: maktforhold og politikk, sosiale og økonomiske forhold, kultur og tankeliv.

I hovedområdet vektlegges kontinuitet og endring i utviklingen av samfunn, og mennesket som aktør i historiske prosesser, både som individ og i gruppe.

Se læreplan for nærmere beskrivelse av delemner og kompetansemål.

Læringsmål

Etter kurset vil du være godt forberedt til å gå opp til privatisteksamen i norsk, matematikk, naturfag og historie. Se også beskrivelse av kompetansemålene i læreplanen for de ulike fagene.

 

Tilbys ved:

  • Fredrikstad