× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Petroleumsfag - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Petroleumsfag er vitenskapen om hvordan vi kan finne og utvinne olje- og gassressurser på det beste miljømessige og økonomiske vis.

Petroleumsvirksomheten står for nesten halvparten av verdiskapningen i Norge, og det vil den gjøre i mange år fremover. Norge er et av de landene som leder an i teknologisk utvikling innenfor petroleumsindustrien.

Oljebransjen er en næring med store svingninger. For at Norge fortsatt skal ligge i toppen når det kommer til å være nyskapende og en pådriver for at denne næringen er mest mulig miljømessig bærekraftig, vil det være behov for mange smarte hoder i framtiden.

Hydrokarboner dannes gjennom geologiske prosesser i undergrunnen. I letefasen benyttes geofysiske metoder, i hovedsak seismikk. For å påvise forekomster må det bores brønner. Etter at et drivverdig reservoar er påvist, tar reservoar- og produksjonsingeniørene over og planlegger og gjennomfører utvinningen av olje og gass. Petroleumsfagene er derfor sammensatt av generelle naturfag, ingeniørfag og datateknologi.

CO2-utslippene fra oljevirksomheten og samfunnet ellers er en alvorlig trussel for miljøet. Et viktig bidrag til å redusere utslippene til atmosfæren, er deponering av CO2 i undergrunnen, kanskje også kombinert med injeksjon i oljereservoarene for å øke utvinningen. Utvikling av ny kunnskap og teknologi på dette området er også et viktig element i Petroleumsfag.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

50.00 (primær)
53.10 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

194757