× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i rådgivning for barn og ungdom favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Master i rådgivning for barn og ungdom belyser og drøfter teori og praksis rundt rådgivning på individ-, gruppe- og systemnivå. Områdene mangfold, inkludering, karriererådgivning, livsmestring, sosialpedagogikk, flerkulturell skole, relasjonskompetanse og tverrfaglig samarbeid blir vektlagt. Studentene blir i stand til å forstå, analysere og håndtere rådgivnings- og veiledningssituasjoner i komplekse og varierende sosiale kontekster. Studiet vil ha et helhetlig perspektiv på rådgivning, både livsbredt og livslangt, gjennom to fokusområder: 1. Masterutdanningen har et individrettet og relasjonelt perspektiv. Det første hovedsiktemålet er å vektlegge betydningen av individuelle karakteristikker og kompetanser samt sosiale kategorier for utvikling av egen identitet (f.eks. kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn), og hvordan dette påvirker barn og ungdoms erfaringer av inkludering og livsmestring. Studiet innebærer en fordypning i hvordan rådgivning legger til rette for at enkeltindivider utvikler sosial tilhørighet, robusthet, relasjonskompetanse og mestring. 2. Masterutdanningen har også et samfunnskritisk perspektiv knyttet til kunnskap om ekskluderings- og inkluderingsmekanismer samt vektlegging av betydning av ulike sosiale kontekster barn og ungdom er en del av (f.eks. idrett, familie, venner, media, fritid, skole), og samspillet mellom dem. Studiet innebærer en fordypning i hvordan samfunnsstrukturer, ulikhetsskapende mekanismer og sosial ulikhet påvirker rådgivningsmuligheter av barn og ungdom i dagens mangfoldige, komplekse og flerkulturelle samfunn. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium med mulighet for selvstudium og egeninnsats. Progresjon per semester er 15 studiepoeng, totalt 120 studiepoeng over 4 år. Studiet kan kombineres med jobb.