× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kulturminneforvaltning - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterprogrammet i kulturminneforvaltning har som mål å utdanne godt kvalifiserte kandidater for forvaltning, museer og andre institusjoner som arbeider med bevaring og formidling av kulturminner. Oppgavene i feltet blir mer mangfoldige, samtidig som organiseringen endres. Dette medfører behov for nye samarbeidsformer og økt krav til faglig bredde. Masterstudiet et tilpasset disse endringene og skal gi tverrfaglig kompetanse på høyt nivå. Studiet har sitt hovedfokus på kulturminner fra nyere tid.

 

Masterprogrammet i kulturminneforvaltning bygger videre på bachelorprogrammet og skal gi ytterligere praktisk og teoretisk kompetanse innen feltet. Sentrale emner i studieprogrammet er bygningsvern og verneteori, kulturminnerett og forvaltningslære, museum og formidling, samt landskapsplanlegging.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i kulturminneforvaltning