× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fysisk planlegging - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Med utdanning i fysisk planlegging kan du delta i samfunnsplanlegging og utforming av våre fysiske omgjevnadar. Du er med på å skape ein del av framtida og påverke folks kvardag.

Arbeid med fysiske planar krev kompetanse innan mange fagfelt og samarbeid mellom ulike fagområde. Det tverrfaglege aspektet er ivareteke ved at masterprogrammet inneheld stor fagleg breidde og studentane har ulike utdanningsbakgrunnar. Fysisk planlegging møter ofte interessemotsetnader som må handterast gjennom samarbeid og opne planprosessar. Programmet legg derfor stor vekt på prosesskompetanse. Studentane får erfaring i tverrfaglege prosessar gjennom prosjektarbeid i grupper.

Kvalifikasjon/tittel

Master i fysisk planlegging