× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i vernepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som vernepleier er du utdannet for å gi tjenester til personer med ulike funksjonsvansker. Du skal bidra til daglig omsorg med sikte på selvbestemmelse og brukermedvirkning for den enkelte.

Målet for vernepleierutdanningen er å utdanne kompetente og reflekterte yrkesutøvere som sammen med brukere og pasienter skal støtte deres innsats for å nå egne mål. Hos oss vektlegger vi livsløpsperspektivet, noe som på den ene siden innebærer at vi har fokus på enkeltmennesket og livets overgangsfaser, og på den andre siden fokus på samspillet mellom faktorer på individ- og samfunnsnivå som har betydning for at du som ferdig utdannet vernepleier skal kunne bidra til å skape helhetlige livsløp.

Vernepleierutdanningen har fire hovedemner:

  • Helsefaglige emner
  • Miljøarbeid og habilitering og rehabilitering
  • Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner
  • Psykologiske og pedagogiske emner

Som student hos oss lærer du å planlegge, organisere og gjennomføre tiltak i henhold til bruker og pasients egne ønsker og behov. Gjennom studiet vil du utvikle et helhetlig syn på mennesket, med respekt for bruker og pasients integritet og rettigheter. Viktig her er ivaretakelse av autonomi og selvbestemmelsesrett for målgruppen. Etter endt utdanning har du tilegnet deg kompetanse som sikrer profesjonsutøvelse i samsvar med samfunnets krav og behov for vernepleierfaglige tjenester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i vernepleie

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

41.80 (primær)
48.20 (ordinær)

Studieplasser

100

Søknadskode (SO)

194060

Lignende utdanninger