× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Iblant kan det være vanskelig å være menneske. Det å være inkludert i samfunnet er viktig for alle. Her har sosionomen en viktig jobb.

Som sosionom arbeider du med mennesker som trenger støtte i en vanskelig livssituasjon. Du må vite hvordan du møter og snakker med enkeltmennesker og hvilke ressurser samfunnet har til rådighet for å hjelpe.

Når sosionomen arbeider med mennesker som trenger hjelp eller bistand, er målet å få til endring slik at den enkelte blir selvhjulpen. Dette er et hovedfokus i sosionomutdanningen. Formålet er å utdanne reflekterte og brukerorienterte sosionomer som er kvalifiserte til å arbeide med å forebygge, løse eller redusere problemer. Kunnskap om og ferdigheter i tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning er sentralt i studiet.

Du får fordypning i internasjonale og interkulturelle perspektiver, noe som gjør vår sosionomutdanning spesiell. Dette innebærer også at minst 20 % av studentene har internasjonal bakgrunn (egen kvote ved opptak). Du blir derfor en del av en mangfoldig gruppe.

Utdanningen fører fram til bachelor i sosialt arbeid med yrkestittel sosionom, og kvalifiserer for stillinger innenfor ulike deler av offentlig og privat sektor. Sosionomer arbeider for eksempel i Nav, barnevern, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, familievern, skolesektoren, flyktning- og innvandrerarbeid og frivillige organisasjoner.

 

 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialt arbeid

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

46.90 (primær)
51.80 (ordinær)

Studieplasser

90

Søknadskode (SO)

194080