× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Praktisk årsregnskap favoritt ikon

Annen utdanning
Lær om  enkel årsavslutning, samt grunnlaget du trenger for å vurdere regnskapet etter prinsipper for årsregnskap.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Regnskapsavslutning og dokumentasjonskrav

Periodisering av inntekter og kostnader

Inntekter og innbetalinger fra kunder

Bedriftens kostnader

Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader

Renter og avdrag på lån

Avskriving av varige driftsmidler

Regulering av årsregnskapet

Presentasjon av resultatregnskap og balanse

Regler for vurdering av eiendeler  og gjeld

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Varelager

Anleggskontrakter

Fordringer

Aksjer

Kontanter og bankinnskudd

Gjeld

Regnskapsføring av inntektsskatt i aksjeselskap

Egenkapital og resultatdisponering i selskap

Kontantstrømoppstilling

Introduksjon til regnskapsanalyse.

 

Læringsmål

I dette kurset lærer du enkel årsavslutning av regnskapet

Tilbys ved:

  • Narvik