× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

MBA i strategi og ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Globalisering gjør verden mindre og trekker verdenssamfunnet nærmere. I et fremtidsbilde står offentlige og private virksomheter overfor en rekke utfordringer knyttet til dette og en teknologisk revolusjon, men det gir også muligheter. Det krever nye strategier, nytt lederskap og endringsledelse. MBA i strategi og ledelse er en ledelsesutdanning med strategisk endringsperspektiv. På studiet lærer du hvordan du kan spille en aktiv rolle i den fremtidsrettete utviklingen av en virksomhet. Studiet er samlingsbasert og tilpasset personer i full jobb.

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

6

Om studiet

MBA i strategi og ledelse er en fremtidsrettet ledelsesutdanning. Ledelse innebærer å ta beslutninger basert på komplekse forhold og ha god forståelse av globale, nasjonale og lokale omgivelser, styringsinformasjon og egen virksomhet. Ledere må gjøre vurderinger basert på strategisk økonomisk analyse. MBA i strategi og ledelse tar opp temaer som globale perspektiver, strategiske ledelsesbeslutninger, økonomiske konsekvenser, lederskap og prosjektledelse i et endringsperspektiv. Studenten velger selv spesialisering.

Studiets første semester består av en innføring i det globale, europeiske og nasjonale landskapet offentlig og privat sektor befinner seg i, strategiske beslutninger for ledere og konsekvenser av disse. I andre semester inngår spesialiserte ledelsesemner der fokus er på hvordan ledelsen kan endre og utvikle en virksomhet. Tredje og fjerde semester er sammensatt av spesialiseringer studenten kan velge mellom, med avanserte emner innenfor den spesialiseringen studenten velger. Femte og sjette semester består av den avsluttende masteroppgaven som skrives innenfor et selvstendig definert tema og metode.

 

Spesialisering Strategi og styring, Bodø

Organisasjoner opererer i en verden i rask endring der nye rammebetingelser skaper usikkerhet for beslutningstakere. Da er det behov for nytenking om kobling mellom strategi og styring og om bedriftens verdikjeder. Strategisk arbeid i organisasjoner skal ikke bare øke tilpasningsevnen til endringer i omgivelsene, men skal også øke graden av proaktiv styring, dvs. ledelsens evne til å forholde seg til endrede rammebetingelser og utarbeide strategier slik at organisasjonen kan møte forventede endringer i omgivelsene. Da må strategiene forankres i styringssystemer for dynamisk og proaktiv styring. Spesialiseringskursene i strategi og styring gir kunnskap om hvordan ledere i ulike foretak kan utvikle slike proaktive styringssystemer i sine organisasjoner og hvordan bedriftens logistikksystem kan bygge opp under disse systemene.

 

Spesialisering Ledelse, Bodø

Ledere både innenfor privat og offentlig sektor påvirker i stor grad utviklingen og fremtiden til sine organisasjoner gjennom beslutninger, strategier og påvirkning av andre. Hensikten med ledelse er å oppnå positive resultater gjennom å bygge en organisasjon av mennesker som arbeider sammen mot felles mål. Ledelse er en påvirkningsprosess som skjer mellom ledere og ansatte for å oppnå disse målene. Ledelse forklares ofte utfra lederens spesifikke individuelle karakteristika og adferd, ansattes oppfatning og holdninger i forhold til lederen og ledelse, samt konteksten der påvirkningsprosessen skjer.

Overgangen til et globalisert kunnskapssamfunn, økt fokus på bærekraft og det grønne skifte, en eksponentiell teknologisk utvikling, samt nye generasjoner av arbeidstakere som entrer arbeidslivet, er drivere som bidrar til økt endringstakt, turbulens, kompleksitet og usikkerhet, og der konkurransemessige fordeler i beste fall er midlertidige. Dette skaper både økende dynamikk og krevende omgivelser. Samtidig åpnes nye muligheter der behovet for, og rommet for nye ledelsestilnærminger, nye strategier og nye forretningsmodeller aldri har vært større. Det handler om evnen til å bygge en kontinuerlig strøm av midlertidige fordeler.

Kimen til en kontinuerlig strøm av midlertidige fordeler ligger i at organisasjoner evner å skape verdier for sine brukere, kunder, sine ansatte, og derigjennom også verdier for sine eiere. For å lykkes med denne verdiskapingen kan ledere ikke lengre utelukkende benytte seg av tradisjonell ledelse, men trenger et knippe av nye ledelsestilnærminger som er tilpasset den konteksten de skal lede innenfor, der også kunnskapen knyttet til å designe og lede organisasjoner med stor endringskapasitet vil bli avgjørende.

Spesialiseringen i ledelse, gir kunnskap om hvordan ledelse bør utøves i en verden som er i stor endring, med store utfordringer, men også der mulighetsrommet er stort.  

 

Spesialisering Innovasjon, Stjørdal

I 2001 hadde filmgigantene Fuji og Kodak omtrent like stor omsetning. I 2012 var en av dem mer eller mindre borte, mens den andre leverte kanonresultater. Av verdens 10 største selskaper eksisterte mange av de ikke for 10 år siden. Hva skjedde? Teknologisk og sosial utvikling har alltid påvirket bedrifter og samfunn og ledet til disrupsjon av eksisterende aktører. Denne endringen er imidlertid akselererende som en følge av økt sammenkobling og eksponentiell utvikling i datakraft og datatilgang. Dette betyr potensielt at etablerte virksomheter simpelthen dør. Hva skjer?

I en verden med økende markedsdynamikk, politiske skiftninger, globale utfordringer og stadig raskere teknologisk utvikling, blir organisasjoners etablerte virksomhet kontinuerlig utfordret. Både private og offentlige organisasjoner må sette innovasjon og utvikling i fokus.

I MBA spesialiseringen «Innovasjon og digitalisering» bygger vi kunnskap om hva som kjennetegner organisasjoner som lykkes i å møte endring og hvordan vi kan lede innovasjonsprosesser. Gjennom inngående caseundervisning (Harvardmetoden) søker vi å finne svar på hva skjedde og på denne måten kunne besvare hva skjer. Vi bruker analytiske rammeverk og teori fra innovasjons- og strategifeltet for å forstå organisasjoners mulighetsrom i møte med ekstern endring. Fokus vil videre være på å utvikle konkrete ledelsesverktøy for å forstå og håndtere innovasjon.

 

Spesialisering Relasjonsledelse, Stjørdal

Alle typer organisasjoner er avhengig av å samarbeide med andre organisasjoner, både i privat og offentlig sektor. Strategisk ledelse innebærer da å få organisasjoner til å samhandle godt. Sentrale lederoppgaver er å motivere medarbeidere til å prestere og samhandle i grensesnittet med andre personer og organisasjoner. Relasjonsledelse og kommunikasjonsferdigheter blir viktig i et slikt perspektiv. Ofte skjer leveranser og samhandling mellom organisasjoner i prosjekter, blant annet i oljebransjen, helsesektor, bygg- og anleggsbransjen og offentlig sektor. Spesialiseringen i relasjonsledelse gir kunnskap om hvordan ledere og prosjektledere kan fremme et godt samarbeidsklima mellom organisasjoner gjennom relasjoner, eksempelvis ved bruk av relasjonskontrakter, relasjonsutviklingsprosesser og samhandlingsmodeller.

 

 

Undervisningen er organisert med 2 x 2 dagers samlinger på hvert emne og 2 emner per semester, det vil si 8 dager i hvert semester. Samlingene gjennomføres på hverdager (dagtid). Studiemodellen er tilpasset deltidsstudenter, dvs. at det er lagt opp til at studentene gjennomfører 90 studiepoeng på 3 år.

Informasjon om opptak

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoeng omfang.

Minst to års relevant yrkeserfaring i lønnet arbeid.

Rangering av kvalifiserte søkere skjer i henhold til gjeldende regler. https://www.nord.no/no/studier/opptak/spesielle-opptakskrav/Sider/MBA.aspxhttps://www.nord.no/no/studier/opptak/spesielle-opptakskrav/Sider/MBA.aspx

Les utfyllende informasjon om opptakskrav, rangering og dokumentasjon.

Læringsutbytte


Kunnskap

Etter endt MBA i strategi og ledelse;

 • har studenten dybdekunnskap om hva som skjer i den globaliserte verden
 • har studenten inngående økonomisk kunnskap i forhold til strategiske ledelsesbeslutninger og konsekvenser for virksomheten
 • har studenten avansert kunnskap innenfor ulike deler av fagområdet strategisk ledelse
 • har studenten dybdekunnskap i det å lede endringsprosesser, mennesker og prosjekter i organisasjoner
 • har studenten dybdekunnskap i strategiske beslutninger og konsekvenser
 • har studenten inngående kjennskap til internasjonal forskning og metoder innenfor sin spesialisering


Ferdigheter

Etter endt MBA i strategi og ledelse;

 • kan studenten beherske relevante faglige verktøy og teknikker
 • kan studentene anvende kunnskap til selvstendige beslutninger
 • kan studenten arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan studenten analysere eksisterende internasjonal forskning og metoder innenfor sin spesialisering


Generell kompetanse

Etter endt MBA i strategi og ledelse;

 • kan studenten forstå betydningen av strategisk ledelse for samfunnet og en virksomhet
 • kan studenten delta i faglig baserte diskusjoner internasjonalt innenfor sitt forskningsområde
 • kan studenten gjennomføre avanserte strategiske endringsprosjekter i virksomheter
 • kan studenten formidle egne faglige vurderinger på forskningsområdet
 • kan studenten anvende sine kunnskaper til å foreslå strategiske endringer i en virksomhet

Karrierevegar

Fullført studium gir den enkelte kandidat en karriereutviklende utdanning for norsk og internasjonalt arbeidsliv i offentlig så vel som i privat sektor.

Utveksling

Studiet er tilpasset studenter som ønsker videreutdanning på deltid, ved siden av full jobb. Studenter som ønsker utveksling kan søke om godkjenning på ordinær måte. Internasjonale gjesteforelesere og forskere blir benyttet og den internasjonale forskningsfronten vil bli formidlet.

Kvalifikasjon/tittel

Master of Business Administration

Tilbys ved:

 • Bodø