× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

MBA i ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Programmet skal gi kandidatene analytiske og anvendt teoretiske kunnskaper velegnet for ivaretakelse av ledelse og lederoppgaver i så vel private bedrifter som offentlige virksomheter. Temaene er ledelse av innovasjonsprosesser, endringsledelse og praksisledelse. Utøvelse av positivt lederskap er sammen med emnene innenfor markedsføring, omgivelsesforståelse og bedriftsøkonomi, sterkt fokusert på i programmet. Studieprogrammet er samlingsbasert fordelt på 3 samlinger i halvåret. Hver samling er på 3-4 dager. 

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

6

Om studiet

Studiet er i første rekke et tilbud til studenter som har en bachelor-kompetanse innenfor andre fagområder enn økonomi og ledelse, og som ønsker en utdanning på masternivå innenfor Handelshøgskolen ved Nord Universitet sine fagområder. Fullført studium gir den enkelte kandidat en karriereutviklende utdanning for norsk og internasjonalt arbeidsliv i offentlig så vel som i privat sektor.

Studiets første semester består av en innføring i økonomiske og administrative emner. I andre semester inngår spesialiserte ledelsesemner, mens tredje og fjerde semester er sammensatt av avanserte emner innenfor ledelse. Femte og sjette semester består av den avsluttende masteroppgaven som skrives innenfor et selvstendig definert tema.

Undervisningen er organisert i 3 samlinger i hvert semester. Samlingene gjennomføres på hverdager (dagtid) og har varighet fra 3-4 dager pr. samling. Studiemodellen er tilpasset deltidsstudenter, dvs. at det er lagt opp til at man gjennomfører de 90 studiepoengene på 3 år.

Informasjon om opptak

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoeng omfang.

Minst to års relevant yrkeserfaring.

Rangering av kvalifiserte søkere skjer i henhold til gjeldende regler.

 

Les utfyllende informasjon om opptakskrav, rangering og dokumentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

kandidaten skal ha:

 • grunnleggende økonomisk administrativ kunnskap
 • avansert kunnskap innenfor flere deler av fagområdet ledelse
 • spesialisert innsikt i det å kunne lede mennesker i organisasjoner, samt lede seg selv
 • inngående kjennskap til vitenskapelige teorier og metoder innenfor ledelse

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • beherske relevante faglige verktøy og teknikker for ledelse
 • anvende kunnskap til selvstendige beslutninger omkring valg av ledelsestilnærminger
 • arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor ledelse
 • anvende relevante metoder for forskning og utviklingsarbeid, både med egen forskning, men også i en virksomhet de er ansatt i

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • analysere og takle problemer, utfordringer og fenomen på en etisk gjennomtenkt måte
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder/problemstillinger
 • delta i utvikling og gjennomføring av avanserte operative, taktiske eller strategiske prosjekter og arbeidsoppgaver i virksomheter
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser, konklusjoner omkring ledelse, både med spesialister, til medarbeidere, andre bedrifter og allmennheten

Vidare studium

MBA-studiene kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudiet ved Handelshøgskolen. Det vil normalt være nødvendig med ytterligere fordypning innen fagfeltet for å kunne bli vurdert for opptak.

Karrierevegar

MBA i ledelse kvalifiserer til et bredt spekter av ledelsesjobber innen ulike sektorer i næringsliv og forvaltning. Aktuelle arbeidsområder er lederfunksjoner, men også som konsulent, organisasjonsutvikler og personalleder.

Utveksling

Handelshøgskolen har i dag ikke krav om obligatoriske studiereiser for studenter på dette studiet.

Kvalifikasjon/tittel

Master of Business Administration

Tilbys ved:

 • Bodø