× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

MBA favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige emner, samt trening i å kunne identifisere faglige problemer og analysere disse for å kunne utøve ledelse i offentlige og private organisasjoner. Studiet er samlingsbasert fordelt på 3 samlinger i halvåret. Hver av samlingene er på 3-4 dager. 

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

6

Om studiet

Næringsliv og offentlig forvaltning står overfor en globalisert verden som preges av store endringer. Dette har for næringslivet ført til hardere konkurranse på så vel hjemmemarkedene som på de internasjonale markeder. Også offentlig sektor møtes i økende grad utfordringer knyttet til effektivitet og omstilling. Innenfor dette bildet står virksomheter, ledere og ansatte overfor store utfordringer knyttet til hvordan fremtidens organisasjoner skal designes og ledes. For å møte disse utfordringene er det avgjørende å øke kompetanse innenfor ledelses- og økonomifag også for de yrkesgrupper som ikke har en slik utdanningsmessig bakgrunn.

Studieprogrammet er i første rekke et tilbud til studenter som har en bachelorkompetanse innenfor andre fagområder enn økonomi og ledelse, og som ønsker en utdanning på masternivå innenfor Handelshøgskolen ved Nord Universitet sine fagområder. Fullført studium gir den enkelte kandidat en karriereutviklende utdanning for norsk og internasjonalt arbeidsliv i offentlig så vel som i privat sektor. D

I de to første semestrene i studiet får studentene en innføring i økonomiske og administrative emner. Dette undervises i form av 6 ulike emner, hvert på 5 studiepoeng, i henholdsvis: Organisasjon og ledelse, Markedsføring og entreprenørskap, Regnskapsforståelse med analyse, Foretaksfinans, Samfunnsøkonomi, og Bedriftsøkonomisk analyse.

I løpet av tredje og fjerde semester inngår to obligatoriske og to valgfrie 7,5 studiepoengs mellomkurs fra Handelshøgskolens emneportefølje. I femte og sjette semester skriver studentene den avsluttende masteroppgaven på 30 studiepoeng innenfor et relevant tema. De obligatoriske emnene er Strategi og ledelse, samt Anvendt metode. Tilbudet av valgfrie mellomkurs vil variere fra semester til semester. Det er mulig å ta mellomkurs på tvers av studiestedene. Eksempler på mellomkurs: Positivt lederskap: Jakten på de positive kreftene Styrearbeid og styrets rolle Prosjektledelse Kvalitetsstyring

Undervisningen er organisert i 3 samlinger i hvert semester. Samlingene gjennomføres på hverdager (dagtid) har har varighet fra 3-4 dager pr. samling. Studiemodellen er tilpasset deltidsstudenter, dvs. det er lagt opp til at man gjennomfører de 90 studiepoengene på 3 år. Til sammenligning er normert studiebelastning for en fulltidsstudent 60 studiepoeng pr år.

Informasjon om opptak

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoeng omfang.

Minst to års relevant yrkeserfaring.

Rangering av kvalifiserte søkere skjer i henhold til gjeldende regler.

 Les utfyllende informasjon om opptakskrav, rangering og dokumentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal ha: 

  • Bred kunnskap om økonomi- og ledelse
  • Avansert kunnskap innenfor avgrensede deler av det bedriftsøkonomiske fenomenområdet

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne:

  • identifisere og analysere avanserte bedriftsøkonomiske problemstillinger
  • utøve ledelse i offentlige og private organisasjoner
  • bruke relevante metoder for avansert faglig arbeid på en selvstendig måte
  • gjennomføre en selvstendig og avansert utredningsoppgave i tråd med gjeldende metodekrav og forskningsetiske normer

Generell kompetanse 
Kandidaten skal kunne:

  • anvende avanserte kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å utføre oppgaver og prosjekter
  • formidle avanserte faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både muntlig og skriftlig

Vidare studium

MBA-studiene kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudiet ved Handelshøgskolen. Det vil normalt være nødvendig med ytterligere fordypning innen fagfeltet for å kunne bli vurdert for opptak.

Karrierevegar

Studiet er relevant for kandidater som ønsker en karriereutviklende og karrierefremmende utdanning på toppen av en tidligere bachelorutdanning innenfor et annet fagfelt. MBA-studiet fokuserer på strategi, ledelse og aktiv utøvelse av ledelse i offentlige og private virksomheter.

Utveksling

Det er ikke obligatorisk utenlandsopphold i studieprogrammet.

Kvalifikasjon/tittel

Master of Business Administration

Tilbys ved:

  • Bodø