× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i kunnskapsledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som leder i en kunnskapsorganisasjon må du kunne jobbe med strategi, innovasjon og utvikling. Vår samlingsbaserte master har som mål å gjøre deg til en handlekraftig praktiker i kunnskapssamfunnet.

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

6

Om studiet

Studiet er et samlings- og erfaringsbasert masterprogram på 90 studiepoeng som Nord universitet tilbyr i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Copenhagen Business School (CBS) og University of Wisconsin.

Masterstudiet passer for ledere i kunnskapsintensive virksomheter som arbeider med strategiplanlegging eller innovasjon, utviklingsoppgaver, veiledning eller konsultasjon, eller med systemer og teknologi som skal understøtte kunnskaps- og læringsprosesser.Studiet utdanner studentene til reflekterte og handlingsdyktige praktikere i kunnskapsfeltet som kan lede kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser til beste for virksomhetene.

I studiet utfordres historiske organisasjonsmodeller av kunnskapssamfunnets forståelsesrammer, og evnen til kritisk og konstruktiv refleksjon etterspørres som bakgrunn for beslutninger og forbedringsstrategier.

Studiet er koblet til praksisfeltet ved at det forutsettes relevant yrkeserfaring ved opptak. Dette fører til at studentenes egen erfaring blir en viktig ressurs i studiet. Studentene bringer inn perspektiver fra praksisfeltet, som kobles med faglige relevante teorier.

Studiet går over 2 år og 10 mnd. hvor samlingene er fordelt på 3 samlinger i halvåret - hver samling på 3-4 dager. Samlingene legges i hovedsak til Levanger. En av samlingene vil bli lagt til Copenhagen Business School sin campus i København og en samling ved University of Wisconsin. Det forutsettes at studentene deltar på samlingene.

De to første studieårene vil være en kombinasjon av samlinger og arbeid over internett. Det tredje studieåret arbeider studentene med sin masteroppgave. Det legges opp til et anvendt fokus på masteroppgaven, slik at den kan være til nytte for både student og virksomhet. Studentene skal analysere og eventuelt løse et praktisk problem, samt reflektere over det teoretiske. Masteroppgaven er et selvstendig akademisk arbeid som skrives under veiledning.

Studiet består av forelesninger, ulike former for gruppearbeid, seminarer, veiledning og selvstendige studier. Gjennom å bringe studenter med ulik bakgrunn og arbeidserfaring sammen, vil studentene lære av hverandre. Denne læringsprosessen vil bli forsterket gjennom diskusjoner, arbeid med gruppeoppgaver og i oppgaveseminarer.

Studiet er oppbygd som følger:

MKL110 Innføring i kunnskap, organisasjon og ledelse, 15 studiepoeng - vår 1. studieår
MKL120 Kunnskap, læring og utvikling i organisasjoner, 15 studiepoeng - høst 1. studieår
MKL210 Sentrale prosesser i ledelse av kunnskap, 15 studiepoeng - vår 2. studieår
MKL220 Samfunnsvitenskapelig metode, 15 studiepoeng - høst 2. studieår
MKL310 Masteroppgaven, 30 studiepoeng - vår og høst 3. studieår

Kvalifikasjon/tittel

Master i kunnskapsledelse

Tilbys ved:

  • Levanger