Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

6

Studietempo

Deltid

Om studiet

Har du lyst å jobbe med fagutvikling i klinisk virksomhet, ledelse eller forskning? Master i klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere som vil videreutvikle sin kompetanse for å kunne møte og påvirke helsetjenestens behov. Både for den enkelte pasient, men også for avdelingen og instutisjonen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Denne mastergraden gir deg stor valgfrihet til å velge fordypningsemne på 30 studiepoeng etter egne interesser. Master i klinisk sykepleie er samlingsbasert og går over tre år. Mastergraden i klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere som ønsker å videreutvikle sin kompetanse for å kunne møte og påvirke helsetjenestens behov og endringer. Dette gjelder både på individ, enhets/gruppe- og samfunnsnivå (NSF 2011), lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Etter endt studie skal studentene kunne initiere/delta i å styrke klinisk praksis, faglig utviklingsarbeid og forskning i egen organisasjon og eget fagområde. Masterutdanningen skal også kvalifisere til å gå inn i ulike samfunnsmessige debatter hvor klinisk sykepleie har sin relevans. Klinisk sykepleie må derfor forstås som en dynamisk funksjon mellom alle tre nivåene, individ, enhets- og samfunnsnivå.

Med Master i klinisk sykepleie vil kandidaten ha styrket kompetanse innenfor pasientrettet arbeid, fagutviklingsarbeid og forskning i klinisk sykepleie. Masterprogrammet er både klinisk rettet og akademisk rettet. Studiets faglige profil gjenspeiler vektlegging av etikk, sykepleievitenskap og nærhet til praksisfeltet.

Masterprogrammet er samlingsbasert med de obligatoriske emnene sykepleievitenskap, omsorgsfilosofi og etikk, vitenskapsteori og metode (del1) og forskningsmetode og design (del2), som går over 3 år på deltid. Som en del av til sammen 120 studiepoeng er 30 studiepoeng valgfrie emner. 30 studiepoeng fra valgfrie videreutdanningsemner innen sykepleie eller andre relevante fag for master i klinisk sykepleie integreres i programmet. Disse kan søkes innpasset etter opptak hvis du allerede har tatt et relevant studium, eller tas parallelt med obligatoriske emner. Obligatoriske og valgfrie emner må være bestått før studenten kan levere masteroppgaven.

Studentene kan velge problemstilling for masteroppgaven innenfor ulike temaområder ut fra et sykepleiefaglig perspektiv. Studenten vil kunne ha mulighet til å delta i forskningsprosjekter hvis det er tjenlig for masteroppgaven. Avhengig av problemstilling kan studentene velge mellom ulike metodologiske tilnærminger.

Opptaksinformasjon

Bachelorgrad i sykepleie med minst karakteren C / 2.7 i snitt.

§ 4-4.Rangeringsregelverk (jf. forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet)

 1. Dersom det ikke fremgår eget rangeringsregelverk av studieplanen, beregnes konkurransepoeng ut fra karakternivået i opptaksgrunnlaget i henhold til retningslinjer vedtatt av rektor, og rangeres ut fra denne beregningen.
 2. Ved poenglikhet mellom søkere foretas loddtrekning.
 3. Søkere som ikke kan poengberegnes rangeres etter en konkret, individuell vurdering.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap innenfor klinisk sykepleie og spesialisert innsikt i et avgrenset valgfritt område.
 • har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metoder innenfor klinisk sykepleie.
 • kan anvende kunnskap om sykepleievitenskap, omsorgsfilosofi og etikk og metodologi innovativt innen fagutvikling og forskning.
 • kan analysere sykepleiefaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets vitenskapelige tradisjon, egenart og plass i samfunnet.

 

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder som faglig relevante databaser, og anvende disse til å strukturere og formulere sykepleiefaglige resonnementer.
 • kan analysere eksisterende teori, og arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i løsninger av praktiske og teoretiske problemløsninger.
 • kan bruke og begrunne valg av relevante metoder for forskning og fagutvikling innen sykepleie på en selvstendig måte.
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • kan analysere relevante sykepleiefaglige og forskningsetiske problemstillinger og dokumentere og kvalitetssikre yrkesutøvelsen.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innovativt for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen klinisk sykepleie.
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformer innen sykepleievitenskap, etikk og metodologi.
 • kan kommunisere om sykepleiefaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen klinisk sykepleie.
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen sykepleiefaget, nasjonalt og internasjonalt.

Videre studier

Kandidater med master i klinisk sykepleie kan søke opptak ved ph.d. program innen sykepleie og helse, profesjonspraksis eller andre program.

Karrieremuligheter

Med master i klinisk sykepleie kan man jobbe med utdanning eller i klinisk sykepleiepraksis, direkte pasientrettet og innen ledelse og fagutvikling.

Utveksling

Studentene vil kunne benytte seg av universitetets generelle utvekslingsmuligheter, for eksempel gjennom etablerte mobilitetsprogrammer som Erasmus+ og Nordplus.

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sykepleie