× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i Human Resource Management (HRM) - erfaringsbasert favoritt ikon

Universitet og høgskole
Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere, bygge et godt omdømme og en god organisasjonskultur.

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

6

Om studiet

Master i HRM - erfaringsbasert er en master på 90 studiepoeng (stp.) med en masteroppgave på 30 stp.

Studiet gir en grunnleggende fagkompetanse innen et samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø og det vitenskapelige grunnlaget for dette faget.

Emner tilhørende studiet med mindre enn 10 oppmeldte studenter vil bli gitt som leseemner. 

Informasjon om opptak

For opptak kreves det bachelorgrad på 180 studiepoeng eller tilsvarende utdanning av minimum tre års varighet. Karakterkravet er C på et vektet gjennomsnitt.

Søkere må i tillegg ha 2 års relevant arbeidserfaring og kunnskap i forskningsmetode tilsvarende 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode.

Eventuelle forbedringer av karakterer og relevant tilleggsutdanning kan inngå i beregningsgrunnlaget.

Rangering av søkere til master i HRM - erfaringsbasert

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser tilsier, rangeres søkerne på følgende grunnlag: Det regnes ut vektet gjennomsnittskarakter for de emnene som inngår i beregningsgrunnlaget (med eventuelle forbedringer). Dersom en søker har flere opptaksgrunnlag, velges det grunnlaget som gir gunstigst resultat for søkeren. Søkere med utenlandsk utdanning vurderes individuelt.

Læringsutbytte

Kunnskap og forståelse:
Kandidaten skal kunne:

  • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger i felten og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
  • tolke, kritisk vurdere og bruke hensiktsmessige metoder for forskning på en uavhengig måte
  • finne, vurdere og henvise til informasjon og faglig HRM - materiale, og presentere dette

Ferdigheter:
Kandidaten skal:

  • ha avansert kunnskap innen HRM organisasjon og ledelse, spesialisert kunnskap i blant annet rekruttering, lønnsystemer, medvirkning og ledelse
  • kunne bruke relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
  • kunne anvende kunnskap på nye områder innen HRM-feltet

Generell kompetanse:
Kandidaten skal kunne:

  • analysere relevante akademiske, faglige og etiske problemstillinger vedrørende HRM
  • beherske selvstudium og beherske fagområdets uttrykk og begreper
  • kommunisere om tekniske HRM problemer, analyse og konklusjoner i feltet, både for HRM spesialister og allmennheten

Vidare studium

Gjennomført og bestått erfaringsbasert master (90 stp.) gir ikke grunnlag for opptak til forskerutdanning (ph.d).
Men fullført mastergrad gir mulighet til å søke påbyggingskurs i samfunnsvitenskapelig metode og forskningsdesign (SOS5000) for videre kvalifisering til Ph.d. ved landets universiteter.

Karrierevegar

Studiet skal sette deltagerne i stand til å analysere, lede og utvikle moderne organisasjoner, både i private bedrifter og i offentlige virksomheter, gjennom å gi forskningsbasert kunnskap om ledelse og organisasjonsutforming. Målgruppen er ansatte og ledere på ulike nivå og med ulike funksjoner i privat og offentlig sektor som ønsker å oppgradere sin kompetanse i ledelse og organisasjon. Mastergraden kvalifiserer til ledelse av mennesker i arbeidsorganisasjoner generelt, ikke bare til lederstillinger knyttet direkte til HR-feltet (personalsjef etc.).

Utveksling

På den erfaringsbaserte masteren (90 stp., deltid) er det ikke lagt opp til utenlandsopphold innenfor studiet.

For mer informasjon, ta kontakt med studieveileder på programmet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i Human Resource Management (HRM) - erfaringsbasert

Tilbys ved:

  • Bodø