× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Lektorutdanning i samfunnsfag favoritt ikon

Universitet og høgskole
Lektorutdanning i samfunnsfag er et femåring masterstudium som gir fagspesifikk kompetanse innenfor samfunnsfag. Det legges stor vekt på brede kunnskaper og faglig fordypning innenfor norsk og internasjonal historie. I tillegg kan du velge å fordype deg i engelsk eller statsvitenskap. Pedagogikk, didaktikk og integrert undervisningspraksis har en sentral rolle gjennom hele studiet og gir innsikt om læring og trygghet i lærerrollen. Lektorutdanning i samfunnsfag gir undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Studienivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

"Lektorutdanning i samfunnsfag med fordypning i historie" er både et yrkesrettet og akademisk studieprogram. Gjennom fem år gjennomfører studentene kurs tilsvarende bachelor og master. Hovedvekten vil legges på historie (fag I). Som fag II planlegger fakultetet at studenten kan velge mellom engelsk, idrett/kroppsøving og statsvitenskap. En endlig avklaring hvorvidt idrett/kroppsøving vil tilbys som fag II vil foreligge i løpet av oktober 2018. Samtidig omfatter studiet inngående profesjonsrettede kurs i pedagogikk og fagdidaktikk, i tillegg til i alt hundre dager praksis med kvalifisert veiledning.

Praksisdelen er fordelt mellom flere forskjellige kurs og gjennomføres i løpet av de fire første studieårene. Siste studieår blir viet historie på masternivå og munner ut i en masteroppgave på 50 stp.

De fleste av kursene arrangeres som langsgående undervisning på campus, men det er noen samlingsbaserte, og også noen nettbaserte kurs kurs. FSV legger vekt på å bidra til å skape et aktivt studiemiljø med jevnt arbeid på campus.

Studentene må ha fullført kursene på bachelornivå med et vektet C i snitt før de kan gå videre til masternivå. Videre må studentene ha bestått foregående praksis for å kunne gå ut i ny praksisperiode.

Informasjon om opptak

Generell studiekompetanse, med krav om minimum karakteren 3 i norsk og karakteren 4 i matematikk, og minimum 35 skolepoeng for å bli tatt opp. Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. Tilbud om forkurs

Begrenset politiattest må leveres. 

Læringsutbytte

Læringsutbytte


Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor samfunnsfag og historie, og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant historiefaglig felt.
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
 • har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk
 • har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster


Ferdigheter

Kandidaten

 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier
 • kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å planlegge og lede undervisning på måter som gir gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling


Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid
 • kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå

Vidare studium

Gjennomført og bestått master, i tillegg til emnet SO313S Social Science Analysis, gir grunnlag for opptak til forskerutdanning (ph.d) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet. For mer informasjon om opptakskriterier, se Nords (FSV) utfyllende retningslinjer for ph.d.

Karrierevegar

Studieprogrammet kvalifiserer til jobb som lektor i samfunnsfag og historie i videregående skole og på ungdomstrinnet. Utdanningen kan også gi grunnlag for å arbeide i andre sektorer, som for eksempel museum eller i offentlig forvaltning.

Utveksling

På fag 2 statsvitenskap legges det til rette for utveksling i 4. semester (våresemesteret) i 2. studieår.

Følgende partnere anbefales for utveksling:

 

Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Mer om utveksling

Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng med karakteren C eller bedre ved utreise.

Kontakt studieveileder Margit Konstanse Jensen (margit [dot] k [dot] jensen [at] nord [dot] no) for ytterligere informasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Lektorutdanning i samfunnsfag

Tilbys ved:

 • Bodø

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

204934

Lignende utdanninger