× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Innkjøpsledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Alle virksomheter er avhengig av input fra en rekke underleverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. En kompetent styring av anskaffelsesprosessen vil være en viktig kilde til kontroll med produksjonen og virksomhetens økonomiske resultater. Innkjøpsledelse gir en innføring i sentrale emner i anskaffelsesprosessen. Studiet er nettbasert. Sentrale emner gjennomgås i korte undervisningsvideoer, med påfølgende videoseminarer kombinert med oppgaver/øvinger. Det er også mulig å følge dette studiet sammen med medstudenter på et lokalt studiesenter. Se studiesenteret.no for mer informasjon om dette.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Nettstøtta

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Alle virksomheter er i større eller mindre grad avhengig av input fra en rekke underleverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. En kompetent styring av anskaffelsesprosessen er en viktig kilde til kontroll med produksjonen og dermed også virksomhetens økonomiske resultater. Erfaringer viser at virksomheter har store forbedringspotensialer når det gjelder organisering og ledelse av anskaffelsesarbeidet. Studiet er rettet inn mot ledelse av anskaffelsesarbeidet i virksomheten. Målet er å bidra til å gi innsikt i, og utvikle ferdighetene innenfor sentrale elementer i denne prosessen. Vi har valgt å vektlegge innkjøpsledelse, hvor utfordringen både er å ha overblikk og styring med hele innkjøpsprosessen. Dernest vektlegges å utvikle ferdighetene knyttet til forhandling- og beslutningstaking. Et tredje element vi går nærmere inn i, er ulike atferdsmodeller, herunder kjøps- og kontraktsatferd slik at man kan utøve hensiktsmessig styring. Et fjerde element er knyttet til behovsanalysen, som kan være av avgjørende betydning i en anskaffelsesprosess. Hovedmålet er at vi gjennom studiet skal bidra til en bevisstgjøring omkring sentrale emner i anskaffelsesarbeidet.

Sentrale emner gjennomgås i korte undervisningsvideoer, med påfølgende videoseminarer kombinert med oppgaver/øvinger. For hvert emne vil det være tre videoseminarer på ca 3 timer. Antall undervisningsvideoer kan variere fra emne til emne, men de vil typisk ha en varighet på 10-20 minutter.

Opptak
Dersom du ikke har anledning til å følge hele studieprogrammet, er det mulig å søke opptak som enkeltemnestudent. Søknadsfrist er da 1. juli.

Informasjon om opptak

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • har bred kunnskap om sentrale anskaffelsesteorier og perspektiver
  • har bred kunnskap om sentrale anskaffelsesteoretiske begreper
  • kan beskrive sentrale elementer i en anskaffelsesprosess

Ferdigheter

  • kan analysere og forklare sentrale forhold i en anskaffelsesprosess
  • kan identifisere sentrale anskaffelsesmessige problemstillinger
  • vurdere og bidra til utvikling av anskaffelsessprosesser

Generell kompetanse

  • kan med hjelp av anskaffelsesteori forstå og reflektere selvstendig over anskaffelsesmessige forhold både i privat og offentlig sektor, og delta både skriftlig og muntlig i en debatt omkring håndtering av anskaffelsesprosesser
  • kan gjøre rede for sentrale faglig-etiske problemstillinger

Karrierevegar

Studiet kvalifiserer for å håndtere oppgaver knyttet til anskaffelsesprosesser både innenfor privat næringsliv og offentlig forvaltning. Stilling som innkjøper eller innkjøpsleder vil være relevant etter endt utdanning.

Utveksling

Det er ikke lagt opp til utveksling i studieprogrammet.

Kvalifikasjon/tittel

11 - 30 studiepoeng

Tilbys ved:

  • Steinkjer