× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

IKT og læring 2 favoritt ikon

Universitet og høgskole
IKT og læring 2 har som mål at studenten skal utvikle sin digitale kompetanse videre, og i andre emner enn det som gis på IKT og læring 1. Studiet er et fleksibelt nettbasert tilbud for alle som enten jobber med opplæring, eller som vil spesialisere seg i det å bruke digitale medier i kommunikasjons- og opplæringssituasjoner. IKT og Læring 2 fokuserer på bruk, design, vurdering og tilpasning av digitale læremidler, medieteori, sosiale medier og ny teknologi i opplærings- og instruksjonssammenheng.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Studiet er nettbasert og benytter universitets digitale læringsplattform Canvas. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Canvas.

Ved Nord universitet gis det anledning til å ta begge halvårsenhetene (IKT og læring 1 og IKT og læring 2) samtidig som en årsenhet. Studiet vektlegger studentsamarbeid, men har formalisert individuelt ansvar (se Retningslinjer for mappevurdering). Mappevurdering står sentralt i studiet og studentenes eget arbeid. Det er obligatorisk å levere arbeidskrav til veiledning. Arbeidskravet trenger ikke å være fullt utarbeidet, men minimum en fyldig disposisjon kreves innlevert innen fastsatt veiledningsfrist.

De ulike studieemnene gjør greie for vurdering og eksamensform. Studentens kunnskaper og kompetanse skal vurderes i samsvar med beskrivelsen av forventet progresjon og læringsutbytte i emneplaner og programplan.

Etter endt studie for IKT og læring 2 skal studentene kunne anvende teoretiske føringer i praktiske opplegg for opplæring og instruksjon. Studentene skal se sammenhengene mellom digital kompetanse og medieteori. Studentene skal anvende sosiale medier som verktøy i opplæring og instruksjonsøyemed. Gjennom eget prosjektarbeid skal studentene anvende digitale prosjektverktøy i utviklingsarbeid knyttet til digitale medier i opplæring og instruksjon. Studentene vil ha erfaring fra det å anvende digitale medier i virtuelle team.

Informasjon om opptak

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Ha innsikt i sentrale temaer relatert til medieteori og kommunikasjonsteori
 • Kunne sette sosiale medier i en læringsmessig sammenheng
 • Kunne benytte digitale prosjektverktøy i prosjektutvikling
 • Ha forståelse for læringspotensiale i dataspill

 

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Kunne analysere eksisterende teorier relatert til media og kommunikasjon
 • Kunne anvende sosiale medier i instruksjons- og opplæringssituasjoner
 • Kunne utvikle prosjekt i virtuelle team ved hjelp av relevante digitale verktøy
 • Kunne analysere læringsmessige aspekter ved dataspill

 

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten :

 • Kunne knytte medieteori til kommunikasjonsprosesser
 • Kunne vurdere sosiale medier i forhold til organisasjoners behov for opplæring og instruksjon
 • Kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i virtuelle team
 • Kunne analysere og formulere faglige problemstillinger med utgangspunkt i sosiale, kulturelle og etiske aspekter ved ulike digitale medier

Vidare studium

Studieprogrammet kan også kombineres med IKT og Læring 1. De to studieprogrammene er uavhengige av hverandre og kan tas i rekkefølgen man ønsker.

Karrierevegar

Passende for lærere og instruktører, samt andre med ansvar for opplæring innen offentlig og privat virksomhet. Fullført studie gir mulighet for enten økt ansvar for opplæring og instruksjon ved hjelp av digitale medier i studentens egen organisasjon, eller til stillinger innen opplæring og instruksjon der krav til kunnskap om bruk av digitale medier i læringssituasjoner er sentralt.

Utveksling

Ingen.

Kvalifikasjon/tittel

IKT og læring 2

Tilbys ved:

 • Bodø