Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30.00

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

IKT og læring 1 søker å øke den formelle og reelle kompetanse knyttet til bruk av digitale medier i opplæring og instruksjonsdesign, enten i en klasseromssituasjon i skoleverket eller i internopplæring i en organisasjon. På den måten skal studentene bli i stand til å integrere digitale medier i ulike instruksjonssettinger. Studiet er et fleksibelt nettbasert tilbud for alle som enten jobber med opplæring, eller som vil spesialisere seg i det å bruke digitale medier i kommunikasjons- og opplæringssituasjoner.

Studiet er nettbasert og benytter universitets digitale læringsplattform Canvas. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Canvas.

Ved Nord universitet gis det anledning til å ta begge halvårsenhetene (IKT og læring 1 og IKT og læring 2) samtidig som en årsenhet. Studiet vektlegger studentsamarbeid, men har formalisert individuelt ansvar (se Retningslinjer for mappevurdering). Mappevurdering står sentralt i studiet og studentenes eget arbeid. Det er obligatorisk å levere arbeidskrav til veiledning. Arbeidskravet trenger ikke å være fullt utarbeidet, men minimum en fyldig disposisjon kreves innlevert innen fastsatt veiledningsfrist.

De ulike emnene gjør greie for vurdering og eksamensform. Studentens kunnskaper og kompetanse skal vurderes i samsvar med beskrivelsen av forventet progresjon og læringsutbytte i emneplaner og programplan.

Etter endt studie i IKT og læring 1 skal studenten selv kunne anvende digitale verktøy i instruksjons- og opplæringssammenhenger og se forbindelser mellom læringssyn og bruk av digitale medier. Studenten skal også kjenne til føringer fra teori og forskning i forhold til utvikling av digital kompetanse.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse , og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Ha innsikt i utviklingen av digital teknologi
 • Ha forståelse for hvordan digitale læringsplattformer fungerer
 • Ha utviklet forståelse for hvordan instruksjonsdesign kan støttes ved utnyttelse av digitale medier
 • Ha utviklet forståelse for begrepene digitale ferdigheter, digital kompetanse og digital dannelse

 

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Kunne forklare forskjeller og likheter mellom mobile enheter og klassisk datamaskin 
 • Kunne administrere og anvende digital læringsplattform i egen virksomhet
 • Kunne designe og utvikle egne digitale læringsressurser for å støtte læring og instruksjon
 • Kunne analysere, formulere og strukturere faglige resonnementer knyttet til begrepene digital kompetanse og digital dannelse

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Ha forståelse for hvordan datamaskiner og mobilteknologi er oppbygd, og deres virkemåte
 • Kunne utføre elementære tiltak for god læring i virtuelle klasserom
 • Kunne gjennomføre opplæring og instruksjon ved hjelp av digitale læringsressurser
 • Ha utviklet egen digital dannelse og kompetanse i forhold til bruk av digitale ressurser i en virksomhets opplærings- og instruksjonsarbeid.

Anbefalt forhåndskunnskap

Ingen spesielle.

Videre studier

Studiet kan også kombineres med IKT og Læring 2. De to studiene er uavhengige av hverandre og kan tas i rekkefølgen man ønsker.

Karrieremuligheter

Passende for lærere og instruktører, samt andre med ansvar for opplæring innen offentlig og privat virksomhet. Fullført studie gir mulighet for enten økt ansvar for opplæring og instruksjon ved hjelp av digitale medier i studentens egen organisasjon, eller til stillinger innen opplæring og instruksjon der krav til kunnskap om bruk av digitale medier i læringssituasjoner er sentralt.

 

 

 

Utveksling

Det er ikke lagt opp til utveksling på studieprogrammet.

Kvalifikasjon/tittel

IKT og læring 1