× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Geriatri, gerontologi og faglig ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
   Det blir flere eldre og flere med kroniske og sammensatte sykdomstilstander. Videreutdanningen i geriatri, gerontologi og faglig ledelse skal gi helsepersonell kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer i møte med syke gamle mennesker på ulike nivå i omsorgstjenesten og derved bidra til at denne gruppen får kvalitetsmessig god behandling, pleie og omsorg. Videreutdanningen utgår fra Forskriften til rammeplan for videreutdanning i aldring og eldreomsorg.    

Studienivå

Høgare nivå

Organisering

 • Nettstøtta

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Utdanningen er et teoretisk studium med fokus på eldre menneskers helsebehov og helsearbeiderens ansvar og funksjon i et tverrfaglig og samordnet tjenestetilbud. I tillegg til å formidle omfattende kunnskap om sykdomsspekteret hos gamle mennesker, har forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak på ulike nivå i helsetjenesten en sentral plass i studiet. Utdanningen skal gi kandidaten kompetanse til å delta i planleggingen av et variert og tilpasset pleie- og behandlingstilbud til syke gamle mennesker.
Studiet er tverrfaglig og det vil derfor være en verdifull arena for styrking av samhandlingskompetanse med sikte på å utvikle et mer helhetlig tilbud til syke gamle mennesker. Studiet har også fokus på betydningen av kunnskapsbasert praksis samt kunnskap og økt bevissthet om rammefaktorenes betydning for profesjonell yrkesutøvelse. Studiet skal dessuten øke studentens forutsetninger for å delta i kvalitetsutvikling på eget arbeidssted. Studiet gir innsikt i faglig ledelse som grunnlag for pasientomsorg og endringsarbeid.

Informasjon om opptak

 Helsearbeidere med bachelor i helsefag.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal

 • Ha inngående kunnskap om hvordan holdninger til alderdom konstrueres av samfunnsforhold, samhandlingsperspektiver og medisinsk kunnskap.
 • Ha inngående kunnskap om behandlingsprinsipper av geriatriske sykdommer, herunder forebygging og rehabilitering.
 • Ha avansert kunnskap om forutsetninger som innvirker på egenhåndtering av funksjonssvikt hos eldre.
 • Ha inngående kunnskap om betydningen av faglig ledelse i pasientomsorg og endringsarbeid.

Ferdigheter

Kandidaten skal

 • Kan gjennomføre forebyggende og rehabiliterende tiltak i en tverrfaglig sammenheng.
 • Kan kritisk analysere kliniske problemstillinger med bakgrunn i fagområdets verdigrunnlag, kunnskaper i gerontologi og geriatri.
 • Kan kritisk analysere egen yrkesrolle i et tverrfaglig samarbeid.
 • Kan systematisk bedømme pasienters behov for helsehjelp.

Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • Kan bidra til faglig nytenkning og endringsprosesser i eldreomsorg.
 • Kan faglig begrunne og argumentere for pasientens helsebehov til relevante samarbeidspartnere.
 • Kan analysere relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i utøvelse av tverrfaglig samarbeid og faglig ledelse.

Vidare studium

Studiet inngår som en valgfri del av Master i Klinisk sykepleie ved Nord universitet.

Karrierevegar

Studiet gir helsearbeideren kompetanse for arbeid i eldreomsorgen, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten i forhold til forebyggende, rehabiliterende og behandlende virksomhet. Utdanningen vektlegger også faglig ledelse og deltaking i utviklings- og utredningsarbeid i eldreomsorgen.

Utveksling

Ikke aktuelt

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Tilbys ved:

 • Bodø