Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Høyere nivå

Studiepoeng

30.00

Semester

2

Organisering

Nettstøttet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Det blir flere eldre og flere med kroniske og sammensatte sykdomstilstander. Videreutdanningen i geriatri, gerontologi og faglig ledelse skal gi helsepersonell kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer i møte med syke gamle mennesker på ulike nivå i omsorgstjenesten og derved bidra til at denne gruppen får kvalitetsmessig god behandling, pleie og omsorg. Videreutdanningen utgår fra Forskriften til rammeplan for videreutdanning i aldring og eldreomsorg.

Videreutdanningen i geriatri, gerontologi og faglig ledelse skal gi helsepersonell kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer i møte med syke og funksjonshemmede gamle mennesker på ulike nivå i omsorgstjenesten.

Utdanningen er et teoretisk studium med fokus på eldre menneskers behov for helsetjenester og helse og sosialarbeiderens rolle og funksjon i et tverrfaglig og samordnet tjenestetilbud. I tillegg til å formidle omfattende kunnskap om sykdomsspekteret hos gamle mennesker, har forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak på ulike nivå i helsetjenesten en sentral plass i studiet. Utdanningen er tverrfaglig og det vil derfor være en verdifull arena for styrking av samhandlingskompetanse. Studiet skal øke kandidatens forutsetninger for å delta i kvalitetsutvikling på eget arbeidssted. Studiet gir innsikt i faglig ledelse som grunnlag for pasientomsorg og endringsarbeid.

Opptaksinformasjon

 Helsearbeidere med bachelor i helsefag.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal

  • Ha inngående kunnskap om hvordan holdninger til alderdom konstrueres av samfunnsforhold, samhandlingsperspektiver og medisinsk kunnskap.
  • Ha inngående kunnskap om behandlingsprinsipper av geriatriske sykdommer, herunder forebygging og rehabilitering.
  • Ha avansert kunnskap om forutsetninger som innvirker på egenhåndtering av funksjonssvikt hos eldre.
  • Ha inngående kunnskap om betydningen av faglig ledelse i pasientomsorg og endringsarbeid.

Ferdigheter

Kandidaten 

  • Kan gjennomføre forebyggende og rehabiliterende tiltak i en tverrfaglig sammenheng.
  • Kan kritisk analysere kliniske problemstillinger med bakgrunn i fagområdets verdigrunnlag, kunnskaper i gerontologi og geriatri.
  • Kan kritisk analysere egen yrkesrolle i et tverrfaglig samarbeid.

Generell kompetanse

Kandidaten 

  • Kan bidra til faglig nytenkning og endringsprosesser i eldreomsorg.
  • Kan faglig begrunne og argumentere for pasientens helsebehov til relevante samarbeidspartnere.
  • Kan analysere relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i utøvelse av tverrfaglig samarbeid og faglig ledelse.

Videre studier

Studiet inngår som en valgfri del av Master i Klinisk sykepleie ved Nord universitet.

Karrieremuligheter

Studiet gir helsearbeideren kompetanse for arbeid i eldreomsorgen, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten i forhold til forebyggende, rehabiliterende og behandlende virksomhet. Utdanningen vektlegger også faglig ledelse og deltaking i utviklings- og utredningsarbeid i eldreomsorgen.

Utveksling

Ikke aktuelt

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP