× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i vernepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Vernepleiere arbeider for at alle skal ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet. Utdanningen gir spesielt kompetanse innen rehabilitering,  miljøterapeutisk- og helsefremmende arbeid.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Vernepleierutdanningen ved Nord universitet vektlegger individets ressurser, samfunnsdeltagelse, medborgerskap og likeverdige tjenester til alle.

 

Vernepleierutdanningen utdanner samfunnsengasjerte og reflekterte helse- og sosialpolitiske aktører med høy etisk bevissthet og gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.

 

I utdanningen utvikler kandidaten ferdigheter i målrettet og systematisk arbeid for å kunne utvikle tjenester kjennetegnet av kritisk og innovativ tenkning på individ- og systemnivå.

 

Undervisningen gis ved universitetet og i direkte brukerrettet praksis. Studieprogrammet består av 12 emner, der fire av emnene, 55 studiepoeng, er praksisstudier og åtte emner, 125 studiepoeng, er teoristudier. Samlet arbeidsmengde er beregnet til 1500 timer hvert studieår. Vernepleierstudiet vektlegger samarbeidslæring og studentaktive læringsformer. Det innebærer at studentene må ta ansvar for å bidra i læringen. Utdanningen bygger på en sosiokulturell forståelse av læring som innebærer at mennesker lærer når de deltar i kunnskapsprosesser, mennesker er aktiv medskapere av kunnskap og kunnskap kan forandres. I studiet benyttes ulike pedagogiske metoder og vurderingsformer. To av teoriemnene er felles for alle helsefagutdanninger i Nord universitet. Emnene bygger på felles forskrift for helse- og sosialfagutdanningene og gir studentene erfaring med samarbeid på tvers av studieprogram. Utdanningen avsluttes med en bacheloroppgave på 20 studiepoeng, hvor studenten bidrar til fagutvikling gjennom å belyse en aktuell problemstilling i praksisfeltet.

Informasjon om opptak

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse, eller realkompetanse.

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt Skjema for tuberkulose- og MRSA-testing.

Læringsutbytte

Kunnskapsområde 1 Profesjon, etikk og samarbeid 

 

Kunnskap: Har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid

 

Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap for å kritisk diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid

 

Generell kompetanse: Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn.

 

Kunnskapsområde 2 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering.

 

Kunnskapsområde: Har bred kunnskap om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

 

Ferdighet: Kan anvende relevante metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak

 

Generell kompetanse: Har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

 

Kunnskapsområde 3 Helsefremming og helsehjelp

 

Kunnskap: Har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv

 

Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap som bidrar til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv

 

Generell kompetanse: Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov  

 

Kunnskapsområde  4 Inkludering, deltakelse og rettigheter

 

Kunnskap: Har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering

 

Ferdighet: Kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne

 

Generell kompetanse:  Kan formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet til funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser

 

Kunnskapsområde 5 Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon

 

Kunnskap: Har kunnskap om forskningsmetode og prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet

 

Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg (i yrkesutøvelsen)

 

Generell kompetanse: Kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører

Vidare studium

Bachelorgrad i vernepleie kvalifiserer for videreutdanning og masterstudier innenfor helse- og samfunnsvitenskapelige områder.

Karrierevegar

Vernepleiere jobber ofte som miljøterapeuter i offentlige og private velferdstjenester, og bistår mennesker i deres hverdagsliv. Aktuelle arenaer er hjemmebaserte tjenester, barnevern, spesialisthelsetjenesten og oppvekstsektoren.

 

Vernepleiere har spesiell kompetanse innen

  • Inkludering, deltakelse og rettigheter
  • Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
  • Helsefremming og helsehjelp
  • Kunnskapsbasert praksis og tjenesteinnovasjon

Utdanningen gir grunnlag for autorisasjon som helsepersonell.

Utveksling

Augsbourg University, Minneapolis, USA

Holstebro, Danmark

Madagaskar

 

4.semester anbefales gjennomført i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i vernepleie

Tilbys ved:

  • Bodø

Lignende utdanninger