× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i regnskap favoritt ikon

Universitet og høgskole
Dette er en økonomisk administrativ utdanning som er spesielt utviklet for regnskapsførerbransjen, da det tilfredsstiller teorikravet til å bli autorisert regnskapsfører. Studiet gir også generell kompetanse innen det bedriftsøkonomiske fagområdet. I tillegg gir det muligheter for videre utdanning på mastergradsnivå.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelorstudiet i digital organisasjon og økonomi fokuserer på bedriftsøkonomi, administrasjon, samfunnsøkonomi, metodefag og IKT emner.   Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger. Alle emner har egne elektroniske læringsplattformer. Lærings- og arbeidsformene vil basere seg på forskning, samt en praksisorientering. Dette varierer fra emne til emne og blir gitt blant annet i form av forelesninger, kollokvier, innleveringer og praktiske øvelser. Det tilrettelegges ofte for teamarbeid som fremmer trening i kommunikasjon og samarbeid.   Studiemodellen er lagt opp med en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområder, dvs. hvert semester bygger videre på kunnskaper tilegnet i foregående semester. Det forutsettes derfor i utgangspunktet at alle emner er bestått før man går videre på neste studieår. For å kunne starte på 3. studieår skal samtlige emner som inngår i studiets første og minst 30 studiepoeng av emnene fra andre studieår være bestått. For individuelle tilpasninger av utdanningsplanen, ta kontakt med administrasjonen ved HHN. Spesifikke anbefalinger og forkunnskapskrav fremgår av de enkelte emnebeskrivelser.   Studiet retter seg mot personer som ønsker en bred og anvendelig utdanning innen digital økonomi og organisasjon som også gir grunnlag for videre masterstudier ved universiteter og høgskoler i inn- og utland.   Første studieår skal gi kandidatene grunnleggende forståelse av informasjonsteknologi. I tillegg inngår emner i matematikk, statistikk, digitalisering av samfunnet, bedriftsøkonomisk og finansregnskap, filosofi, samt Internett og tjenester.   Andre studieår gir en fordypning innenfor regnskapsanalyse, driftsregnskap, budsjettering, modellering, organisasjon, finansiering og investering. I tillegg inngår tre valgfrie IKT emner.   Tredje studieår gir kandidaten fordypning innenfor samfunnsøkonomi, informasjonssikkerhet, organisasjon og ledelse av informasjonssystemer i tillegg til anvendt metode og prosjektmetodikk. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave.   Tilbudet av valgfrie emner vil kunne være forskjellig og variere fra år til år.   Undervisningen forutsetter at kandidaten har tilgang til datamaskin eller nettbrett som muliggjør bruk av relevant programvare.

Progresjonskrav:
Studiemodellen er lagt opp med en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområder, dvs. hvert semester bygger videre på kunnskaper tilegnet i foregående semester. Det forutsettes derfor i utgangspunktet at alle emner er bestått før man går videre på neste studieår. For å kunne starte på 3. studieår skal samtlige emner som inngår i studiets første og minst 30 studiepoeng av emnene fra andre studieår være bestått. For individuelle tilpasninger av utdanningsplanen, ta kontakt med administrasjonen ved HHN. Spesifikke anbefalinger og forkunnskapskrav fremgår av de enkelte emnebeskrivelser.

Studiets oppbygging

Alle organisasjoner trenger personer med kunnskaper og ferdigheter innen økonomi og ledelse. Bachelorstudiet i regnskap vektlegger sentrale emner innenfor praktiske, juridiske, prinsipielle og teoretiske områder av regnskapsfaget.

I tillegg har studiet også emner innen bedriftsøkonomi, administrasjon, samfunnsøkonomi, metodefag. Studiet gir grunnlag til å søke autorisasjon som regnskapsfører fra Finanstilsynet.

Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger. Alle emner har egne digitale læringsplattformer. Lærings- og arbeidsformene vil basere seg både på forskning og praksis. Dette varierer fra emne til emne og benyttede arbeidsformer er blant annet forelesninger, bedriftsbesøk, kollokvier, innleveringer og praktiske øvelser. Det tilrettelegges ofte for teamarbeid som fremmer trening i kommunikasjon og samarbeid.

Studiemodellen er lagt opp med en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområder. Hvert semester bygger videre på kunnskaper tilegnet i foregående semester. Det forutsettes derfor i utgangspunktet at alle emner er bestått før man går videre på neste studieår. For å kunne starte på 3. studieår skal samtlige emner som inngår i studiets første og minst 30 studiepoeng av emnene fra andre studieår være bestått. For individuelle tilpasninger av utdanningsplanen, ta kontakt med din studieveileder. Spesifikke anbefalinger og forkunnskapskrav fremgår av de enkelte emnebeskrivelser.

Informasjon om opptak

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

 • Matematikk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

kandidaten skal:

 • Ha kunnskap om regnskapsførers rolle i samfunnet
 • Ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor bedriftsøkonomi, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag, med spesiell vekt på regnskap og regnskapsrelaterte områder.
 • Kjenne til sentrale tema innen etikk, filosofi og juridisk metode, særlig innenfor skatterett og arbeidsrett.
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike fagområder.
 • Ha kunnskap om historie og tradisjoner innen regnskap og bedriftsøkonomi.
 • Ha kunnskap om bedriftsetablering og teknologisk utvikling innenfor regnskapsfaget og innovasjonssystemer.
 • Kjenne til innholdet i og forskjeller mellom ulike regnskapsmodeller og regnskapsteorier.

Ferdigheter:

Kandidaten skal:

 • Kunne gjøre faglige vurderinger innen områdene regnskap, skatte- og avgiftsrett samt rettslære, og tilhørende rapportering etter gjeldende regelverk.
 • Kunne, i tilknytning til regnskapsoppdrag, identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver etter beste praksis.
 • Kunne utvikle gode rutiner og interne kontrollsystemer for regnskapsfører- og rådgivningsoppdrag.
 • Kunne vurdere virksomheten og samfunnsøkonomiske, menneskelige, juridiske, etiske og miljømessige konsekvenser av beslutninger og handlinger.
 • Kunne ta økonomiske og administrative valg med utgangspunkt i knappe ressurser slik at det best mulig fyller organisasjonens mål.
 • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Kunne anvende IKT for å løse ulike faglige problemstillinger med relevant programvare.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal:

 • Kunne vurdere spenningsforhold mellom teori og praksis innenfor regnskapsførerfaget.
 • Kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette identifisere muligheter og utfordringer knyttet til praksis.
 • Kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor organisasjonsutvikling.
 • Kjenne til relevante faglige verktøy som regnskapsprogramvare, teknikker og uttrykksformer.
 • Ha kjennskap til internasjonal utvikling innenfor regnskapsfaget og betydning for nasjonalt regelverk og praksis.
 • Kjenne til krav og metoder knyttet til løpende kunnskapsoppdatering innenfor fagfeltet.

Vidare studium

Studiet kvalifiserer for opptak til masterstudier ved HHN og andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.

Karrierevegar

De fleste uteksaminerte kandidatene jobber som regnskapsførere. Studiet oppfyller teorikravet for å bli autorisert regnskapsfører, og etter to års fulltidsjobb etter endt studie kan man søke om autorisasjon. Studiet gir også bred bedriftsøkonomisk kompetanse, som gjør at man kan jobbe i varierte stillinger innenfor offentlig forvaltning eller næringsliv.

Utveksling

Nord Universitet arbeider med å legge til rette for at alle studenter på bachelorgradsstudiene skal kunne gjennomføre deler av studiet ved høgskole eller universitet i utlandet. For bachelorstudiet i regnskap legger vi til rette for at utenlandsopphold gjennomføres i 4. semester. For fagområdet regnskap må man særskilt påse at de emner som gjennomføres i utlandet er kompatible med formelle krav som stilles i Norge. Kontakt studieveileder for nærmere informasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i regnskap /Bachelor i regnskap

Tilbys ved:

 • Bodø
 • Steinkjer

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
39.7 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

204318