× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i økonomi og ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du lære hvordan man starter opp og leder en bedrift? Er du interessert i markedsføring og relasjonsbygging eller hvordan god økonomistyring er nøkkelen til en velfungerende bedrift? Alle organisasjoner trenger personer med kunnskaper og ferdigheter innen økonomi og ledelse. Med en bachelor i økonomi og ledelse er du godt forberedt på å gå inn i de fleste økonomiske støtterollene i en bedrift.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelorstudiet i økonomi og ledelse fokuserer på bedriftsøkonomi, administrasjon, samfunnsøkonomi, metodefag og andre emner.

Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger. Alle emner har egne elektroniske læringsplattformer på internett. Lærings- og arbeidsformene vil basere seg på forskning, samt en praksisorientering.

Dette varierer fra emne til emne og blir gitt blant annet i form av forelesninger, bedriftsbesøk, kollokvier, innleveringer og praktiske øvelser. Det tilrettelegges ofte for teamarbeid som fremmer trening i kommunikasjon og samarbeid.

Studiemodellen er lagt opp med en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområder, dvs. hvert semester bygger videre på kunnskaper tilegnet i foregående semester. Det forutsettes derfor i utgangspunktet at alle emner er bestått før man går videre på neste studieår. For å kunne starte på 3. studieår skal samtlige emner som inngår i studiets første og minst 30 studiepoeng av emnene fra andre studieår være bestått. For individuelle tilpasninger av utdanningsplanen, ta kontakt med administrasjonen ved HHN. Spesifikke anbefalinger og forkunnskapskrav fremgår av de enkelte emnebeskrivelser.

Studiet retter seg mot personer som ønsker en bred og anvendelig utdanning innen økonomi og ledelse som også gir grunnlag for videre masterstudier ved universiteter og høgskoler i inn- og utland.

Første studieår skal gi kandidatene forståelse av markeder og organisasjoner samt utvikle deres evne til refleksjon over grunnleggende spørsmål og verdier. I tillegg inngår kurs i matematikk, statistikk, bedriftsøkonomisk analyse - og finansregnskap samt rettslære. Første studieår er felles med Bachelor i regnskap, Bachelor i eiendomsmegling og Årsstudium i økonomi og ledelse.

Andre studieår gir en fordypning innenfor samfunnsøkonomi, strategi og ledelsesfag, og bedriftsøkonomiske emner innenfor regnskapsanalyse, verdsettelse, driftsregnskap, budsjettering, finansiering og investering. I tillegg inngår et valgfritt emne.

Tredje studieår gir kandidaten mulighet til å velge flere valgemner og fordypning innenfor en av profileringene. Tema for bacheloroppgaven skrives i tilknytning til den profileringen man har valgt. Siste semester tilbys også fordypning i internasjonal strategiledelse.

Tilbudet av valgfrie emner, henholdsvis valgfag (2. og 3. studieår) og profilering (3. studieår), vil kunne være forskjellig og variere mellom studiestedene fra år til år.

Deler av undervisningen vil forutsette at kandidaten har tilgang til datamaskin eller nettbrett som muliggjør bruk av relevant programvare

Informasjon om opptak

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

 • Matematikk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor bedriftsøkonomi, administrasjons- og ledelsesfag, samfunnsøkonomi og metodefag.
 • kjenner til sentrale tema innen etikk, filosofi og juridisk metode.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike fagområder.
 • har kunnskap om historie og tradisjoner innen økonomi og ledelse.
 • har kunnskap om bedriftsetablering, nye økonomiske trender og innovasjonssystemer.

Ferdigheter kandidaten:

 • kan vurdere virksomheten og samfunnsøkonomiske, menneskelige, juridiske, etiske og miljømessige konsekvenser av beslutninger og handlinger.
 • kan ta økonomiske og administrative valg med utgangspunkt i knappe ressurser slik at det best mulig fyller organisasjonens mål.
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan anvende IKT for å løse ulike faglige problemstillinger med relevant programvare.
 • kan analysere og drøfte ledesesfaglige problemstillinger

Generell kompetanse kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette identifisere muligheter og utfordringer knyttet til praksis.
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Vidare studium

Studiet kvalifiserer for opptak til siviløkonom/masterstudier ved HHN samt masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.

Karrierevegar

Alle organisasjoner har behov for økonomer, og du vil være godt rustet til å gå inn i varierte stillinger i næringsliv, offentlig forvaltning og andre organisasjoner som for eksempel økonomikonsulent, kunderådgiver og markedsfører i tillegg til stillinger innen prosjekt, HR, forvaltning og lignende.

Utveksling

Som en del av studiet kan du reise til en av våre partnere i Europa, Asia, Australia eller Nord-Amerika. Tredje studieår (enten hele eller et av semestrene) egner seg best for utenlandsopphold. Eksempler på institusjoner som tilbyr egnet utvekslingsopphold for programmet er: Kedge Business School i Frankrike, Otto-Friedrich University Bamberg i Tyskland, Wageningen University i Nederland, Northern British Colombia, Canada. Se universitetets nettsider for mer informasjon, eller kontakt din studieveileder.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og ledelse

Tilbys ved:

 • Bodø
 • Mo i Rana
 • Steinkjer

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  34.20 (primær)
  41.90 (ordinær)

  Studieplasser

  50

  Søknadskode (SO)

  204404
 • Poenggrenser 2019

  33.00 (primær)
  41.30 (ordinær)

  Studieplasser

  60

  Søknadskode (SO)

  204342