× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du lære hvordan man starter opp og leder en bedrift? Forstå betydningen og mulighetene med digitalisering og lære å anvende digitale løsninger? Med en bachelor i Økonomi, digitalisering og forretningsutvikling vil du kunne identifisere og utvikle fremtidas forretningsmuligheter og ta ledende posisjoner i offentlig virksomhet og privat næringsliv. I studiet møter du engasjerte forelesere og medstudenter som i samspill belyser økonomi, digitalisering og forretningsutvikling fra teknologiske, økonomiske, markedsmessige, sikkerhets- og innovasjonsfaglige perspektiv.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelorstudiet setter søkelys på økonomi, digitalisering og forretningsutvikling fra teknologiske, bedriftsøkonomiske, markedsmessige, sikkerhets og innovasjonsfaglige perspektiv.

Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger. Alle emner har egne elektroniske læringsplattformer. Lærings- og arbeidsformene er forsknings- og praksisbasert og blir gitt blant annet i form av forelesninger, kollokvier, innleveringer og praktiske øvelser. Det tilrettelegges ofte for teamarbeid som fremmer trening i kommunikasjon og samarbeid.

Studiemodellen er lagt opp med en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområder, dvs. hvert semester bygger videre på kunnskaper tilegnet i foregående semester. Det forutsettes derfor i utgangspunktet at alle emner er bestått før man går videre på neste studieår. For å kunne starte på 3. studieår skal samtlige emner som inngår i studiets første år og minst 30 studiepoeng av emnene fra andre studieår være bestått. For individuelle tilpasninger av utdanningsplanen, ta kontakt med studieadministrasjonen. Spesifikke anbefalinger og forkunnskapskrav fremgår av de enkelte emnebeskrivelser.

Studiet retter seg mot personer som ønsker en bred og anvendelig utdanning innen økonomi, digitalisering og forretningsutvikling, og gir grunnlag for videre masterstudier ved universiteter og høgskoler i inn- og utland.

Første studieår skal gi kandidatene grunnleggende digital forretningsforståelse. I tillegg inngår emner i matematikk, bedriftsøkonomi, Ex. Phil., IKT og sikkerhet, digital markedsføring og statistikk. Andre studieår omfatter strategisk innovasjonsledelse, prosjektledelse og metodikk, informasjonssikkerhet, anvendt metode, finansiering og investering samt driftsregnskap og budsjettering. Tredje studieår gir kandidaten fordypning innenfor samfunnsøkonomi, bærekraftig næringsutvikling og teknologibasert forretningsutvikling. I tillegg inngår ett valgfritt emne. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Tilbudet av det valgfrie emnet vil kunne variere fra år til år. Deler av undervisningen forutsetter at kandidaten har tilgang til datamaskin eller nettbrett som muliggjør bruk av relevant programvare.

Informasjon om opptak

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
• har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor digitalisering, bedriftsøkonomi, forretningsutvikling, administrasjons- og ledelsesfag, samfunnsøkonomi og metodefag
• har kunnskap om etikk og aktuelle samfunnsspørsmål knyttet til digitalisering
• kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike fagområder som omhandles i dette studiet
• kunnskap om digitalisering og informasjonssystemers oppbygning, virkemåte og anvendelse
• kan forstå betydningen av digitalisering og forretningsutvikling for organisasjoner og samfunn

Ferdigheter:
• kan vurdere bedrifters samfunnsøkonomiske, sikkerhetsmessige, menneskelige, etiske, miljømessige og teknologiske muligheter og utfordringer
• kan identifisere og utvikle forretningsmuligheter
• kan identifisere, vurdere og anvende digitale løsninger
• kan ta økonomiske og administrative valg med utgangspunkt i knappe ressurser slik at det best mulig fyller organisasjonens mål
• kan trekke inn IKT kompetanse i utviklingsprosjekter
• kan analysere og drøfte organisasjons- og ledelsesfaglige problemstillinger knyttet til digitaliseringsprosesser
• kan anvende forskningsresultater for å løse praktiske og teoretiske problemstillinger
• kan reflektere over egen faglig utøvelse
• kan finne, henvise, presentere og analysere fagstoff relatert til en problemstilling

Generell kompetanse:
• kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i team og i tråd med etiske krav og retningslinjer
• kan formidle fagstoff, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig
• kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og identifisere muligheter og utfordringer knyttet til praksis
• kjenne til betydning av digitalisering for nytenking og innovasjonsprosesser
• kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Vidare studium

Studiet kvalifiserer for opptak til siviløkonom/masterstudier ved HHN samt masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.

Karrierevegar

Den faglige bredden innen økonomi, digitalisering og forretningsutvikling vil gjøre kandidatene godt rustet til å gå inn i spennende og varierte karrierevalg innen offentlige virksomheter og næringsliv.

Utveksling

Som en del av studiet kan du reise til en av våre partnere i Europa, Asia, Australia eller Nord-Amerika. Tredje studieår (enten hele eller et av semestrene) egner seg best for utenlandsopphold. Eksempler på institusjoner som tilbyr egnet utvekslingsopphold for programmet er: Kedge Business School i Frankrike, Otto-Friedrich University Bamberg i Tyskland, Wageningen University i Nederland, Northern British Colombia, Canada.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i digital økonomi og organisasjon

Tilbys ved:

  • Mo i Rana

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
37.3 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

204453