× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i naturforvaltning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du naturinteressert? Vil du være med å forvalte naturen? Da trenger du kunnskap om dyr og planter, landskap, økologi, klima, jakt og fiske. Vil du lære mer om natur og liker en blanding av teori og praktisk arbeid så er dette et studium for deg.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Studiet i naturforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer bl.a. om biologisk mangfold, forvaltning av vilt og fisk, landskapsplanlegging og forvaltning av norsk natur. Studiet gir en bred biologisk basiskunnskap som grunnlag for å kunne forvalte våre naturressurser. Mye av undervisningen er praktisk rettet i form av øvelser, feltkurs og ekskursjoner. Emner som geologi, vegetasjon, økologi, zoologisk artslære, botanisk artslære, naturregistrering, naturforvaltning, arealplanlegging, kart og GIS (geografiske informasjonssystemer) er sentrale.

Emnene i siste del av studiet legger vekt på å knytte undervisningen til reelle forvaltningssituasjoner i dagens samfunn. I emnet Naturforvaltning (NAT330) gjennomføres en ekskursjon til utlandet. Gjennom bacheloroppgaven i 3. studieår får du anledning til å fordype deg faglig i et selvvalgt tema, gjerne i samarbeid med eksterne oppdragsgivere eller som deltaker i et av våre forskningsprosjekter.

Undervisningen gjennomføres med forelesninger, gruppearbeid og øvinger. I tillegg inneholder de fleste emner feltkurs, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Deler av undervisningen foregår i felt: bl.a. praktisk elgjakt, sporing av store rovdyr, el-fiske og rypetakseringer. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Studiet gir et godt grunnlag for yrkeslivet.

Informasjon om opptak

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.
Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:
I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak på studiet:
Relevant arbeidserfaring i tilknytning til f. eks jakt, fiske, forvaltning og skjøtsel av naturen.

Vidare studium

Studiet gir muligheter for videre studium på masternivå ved Nord universitet eller andre norske og utenlandske universitet. Ta kontakt med studieveileder eller studieansvarlig for nærmere informasjon om dette.

Karrierevegar

Som naturforvalter kan du bli ansatt i en rekke ulike stillinger innen f.eks. naturforvaltning, vilt- og fiskeforvaltning, landskapsplanlegging, informasjonsarbeid og naturoppsyn. Eksempler på virksomheter, der kandidater fra utmarksforvaltning jobber; kommunene, Statens naturoppsyn, miljøvernavdelinger hos Fylkesmannen og private bedrifter.

Utveksling

Naturforvaltning er et internasjonalt fagområde med felles nasjonale og globale utfordringer. Derfor er internasjonal erfaring og kjennskap til internasjonalt fagspråk viktig i utdanningen.
Nord har en avtale med University of Minnesota, College of Natural Resources som gir mulighet for å ta et semester der som en del av studiet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Utmarksforvaltning

Tilbys ved:

  • Steinkjer

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

35.90 (primær)
41.30 (ordinær)

Studieplasser

32

Søknadskode (SO)

204388