× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i internasjonal markedsføring favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du interessert i markedsføring, språk og kommunikasjon? Høres det spennende ut å jobbe internasjonalt med salg og markedsføring? Dette studiet gir deg solide kunnskaper om merkevarebygging, markedskommunikasjon, salg, konsumentadferd, logistikk og butikkledelse i en global arena. Kombinert med bedriftsøkonomiske emner og språk gir studiet kandidatene et godt grunnlag for å forstå og jobbe i de internasjonale markedene.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Programmet i internasjonal markedsføring har som formål å sikre kandidatene en bred og solid forståelse for hvilke utfordringer organisasjoner står overfor når de spesielt ønsker å selge sine produkter til internasjonale markeder. For å oppnå graden «Bachelorgrad i internasjonal markedsføring» kreves totalt 180 studiepoeng, hvor 140 studiepoeng består av obligatoriske emner, mens resterende 40 studiepoeng er frie emner studenten kan velge fritt mellom. Normert studietid er seks semestre (3 år). Programmet sikrer kandidaten bred kunnskap innenfor fagområdene markedsføring, økonomi og administrasjon. Kandidaten gis gode muligheter både for å studere og/eller ha praksisopphold i utlandet. Studiet skiller seg vesentlig fra øvrige studieprogram, i internasjonal markedsføring i Norge, ved at det har et sterkt fokus på norsk sjømatnæring og særskilte utfordringer for denne næringen. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Informasjon om opptak

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

 • Bestått fagkombinasjon og karakterer.
 • Norsk, eller et annet skandinavisk språk, tilsvarende tredjeklassenivå
 • Engelsk tilsvarende førsteklassenivå fra videregående utdanning eller studieforberedende.
 • Matematikk tilsvarende kravet som inngår i generell studiekompetanse.

For søkere med et annet morsmål fra land utenfor Skandinavia gjelder sammen regler for dokumentasjon av norsk- og engelskkunnskaper som for de med generell studiekompetanse på grunnlag av utdanning fra land utenfor Skandinavia.

Arbeidserfaring:

Du må dokumentere minimum fem års fulltids praksis, eller en kombinasjon av praksis og utdanning. Praksis bør fortrinnsvis være innenfor administrasjon- og serviceyrker. For søkere med spesiell relevant praksis eller utdanning kan det gjøres unntak fra 5-årskravet, her vil vesentlig arbeidserfaring innenfor ledelse, reklame og journalistikk være eksempel.

Rangering:

Søkere som vurderes som kvalifisert på bakgrunn av realkompetanse blir rangert på bakgrunn av ei skjønnsmessig vurdering. Ved rangering blir det lagt vekt på følgende, i prioritert rekkefølge:

 • Dokumenterte kunnskaper og kvalifikasjoner, inkludert kunnskaper i norsk, engelsk, matematikk og eventuelt andre merkantile fag.
 • Omfang og relevans av praksis.
 • Motivasjon for å søke studiet (motivasjonsbrev).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale begreper, modeller, strategier og teoretiske perspektiver en organisasjon kan benytte seg av for å markedsføre sine produkter og tjenester mot nasjonale og internasjonale markeder og segmenter.
 • har bred kunnskap om grunnleggende kulturelle, juridiske, politiske og økonomiske faktorer bedrifter må ta høyde for når virksomheten opererer internasjonalt.
 • kjenner til de mest anvendte forskningsmetodene innenfor markedsføringsfaget, herunder: spørreundersøkelser, dybdeintervju, fokusgrupper, eksperimenter og observasjon.
 • kan oppdatere egen kunnskap innenfor fagområdet internasjonal markedsføring og fiskeri- og havbruksnæringens viktigste produkter og markeder.
 • har kunnskap om markedsføringfagets opprinnelse og historie, ulike orienteringer, herunder markedsorientering, og konkurranseformer som preger forskjellige markeder.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan finne og anvende relevant markedsinformasjon og fagstoff, samt fremstille denne for å belyse en definert problemstilling.
 • kan foreta enkle markedsanalyser og utarbeide markedsplaner og produktstrategier, som ledd i å utvikle effektiv og hensiktsmessig markedsføring.
 • kan lese et finansregnskap og forklare finansielle nøkkeltall som er beregnet på grunnlag av regnskapet.
 • kan reflektere over egen faglig utførelse og tilpasse denne ut i fra faglige tilbakemeldinger og veiledning på større arbeider.
 • behersker dataverktøy for å analysere regnskap, statistikk og sosiale medier, deriblant: Microsoft Excel, IBM SPSS, Google analytics, m.fl.

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • har innsikt i relevante juridiske og etiske problemstillinger i sammenheng med ledelse, markedsføring, reklame og bedrifters samfunnsansvar.
 • kan gjennomføre empiriske undersøkelser i form av å planlegge, innhente og fremstille data i tråd med grunnleggende metodiske prinsipper innenfor samfunnsfag, alene og/eller som deltager i en gruppe.
 • kan presentere, diskutere og argumentere for et gitt syn foran en forsamling.
 • har kjennskap til forskning, utvikling og anvendelsen av ny teknologi og trender innenfor markedsføringsfaget.

Vidare studium

Kandidatene kan gå videre på masterstudier. Generelt er det krav til minst C i snitt for opptak til masterstudier. Opptakskravet til det enkelte studiet må studenten undersøke selv.

Her er noen eksempler på videre masterstudier:

 • Master of Science in Business ved Nord universitet.
  For opptak kreves det et definert utvalg på 45 studiepoeng i økonomiske emner. Disse kan inngå som valgemner i graden Bachelor i internasjonal markedsføring.
 • Master i biovitenskap ved Nord universitet.
  For opptak kreves det grunnleggende kunnskap i matematikk og statistikk, samt minst 60 ECTS biovitenskapelige emner. Noen kan inngå som valgemner, men man må beregne et ekstra studieår.

Karrierevegar

Kandidater med graden Bachelor i internasjonal markedsføring er kvalifisert for å jobbe med salg og markedsføring innenfor et vidt spekter av bransjer og markeder. Norske dagligvarekjeder og eksportbedrifter av norsk laks er to eksempler. 

Utveksling

Har du tenkt på muligheten for å dra til utlandet i løpet av studietida?
Som en del av studiet kan du ha 15 ukers praksis i en utenlandsk bedrift, eller reise til et av våre partneruniversiteter i Europa eller andre steder i verden. Tredje studieår (enten ett eller to semestre) egner seg best for utenlandsopphold. Merk at det kun er adgang til å oppholde seg to semestre i utlandet i strekk.

Her finner du en oversikt over partneruniversiteter der du som internasjonal markedsføringsstudent kan reise til:

EUROPA
Spania:
University of Alicante
Frankrike:
Université Francois-Rabelais (Tours)
Nederland:
University of Groningen
Wageningen University & Research centre
Storbritannia:
University of Stirling (Skottland)

AUSTRALIA
Charles Darwin University (Northern Territory)
James Cook University (Queensland)
Deakin University

NEW ZEALAND
Nelson Marlborough Institute of Technology

CANADA
Vancouver Island University (Nanaimo, British Columbia)
Memorial University of Newfoundland (St. John's)
University of Northern British Columbia (Prince George)

KINA
Zheijang Ocean University

JAPAN
Seinan Gakuin University (Fukuoka)

RUSSLAND
Saint Petersbrug State University

SØR-KOREA
Pukyong National University (Busan)

USA
Augustana University (Sioux Falls, South Dakota)
Augsburg University (Minneapolis, Minnesota)
Humboldt State University (Arcata, California)
University of Minnesota, College of Food, Agricultural and Natural Resource Sciences (St Paul)

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i internasjonal markedsføring

Tilbys ved:

 • Bodø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

32.70 (primær)
35.20 (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

204473

Lignende utdanninger