× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i dyrepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole
Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med dyr, men for å trives som dyrepleier er det viktig at du også liker å jobbe med mennesker. Dyrepleiere arbeider oftest på dyreklinikker der de gir stell og pleie til syke og skadde dyr, bistår og tilrettelegger for veterinærens arbeid og betjener resepsjon og telefon. Arbeidshverdagen er variert og ofte hektisk. Dyrepleie er et fagområde i utvikling, og studiet er arbeidsintenstivt og fordrer gode arbeidsvaner og motivasjon.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Formålet med studieprogrammet er å utdanne kandidater som kvalifiserer til autorisasjon som dyrepleier og samtidig kvalifisere kandidatene for videre studier. Gode kunnskaper om dyrs anatomi og fysiologi, deres atferd og behov, dyresykdommer, behandling og rekonvalesens er nødvendig for å sikre forsvarlig yrkesutøvelse og god dyrevelferd.

Sentrale emner i studiet er derfor anatomi og fysiolog, etologi, genetikk og avl, fôring, dyrehelse, mikrobiologi, farmakologi, samt kliniske prosedyrer og laboratoriearbeid. Det legges vekt på dyrs naturlige atferd og dyrevelferd, smittevernarbeid, yrkesetiske holdninger og kunnskap om yrkets rammebetingelser gitt av norsk lovverk. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Studiet inneholder to praksisperioder, i henholdsvis 4. og 5. semester, som skal gjennomføres på dyreklinikker. I praksisperiodene skal studentene praktisere det de har lært.

Studiet har fokus på kjæledyr. 

Autorisasjon:
Bachelor i dyrepleie ved Nord universitet er godkjent av Mattilsynet som grunnlag for å tildele autorisasjon som dyrepleier.
Studiet bygger på Dossier of European Competencies for the Veterinay Nurse fra Accreditation Committee of Veterinary Nurse Education (ACOVENE) 2012.

Studieprogresjonskrav:
De ulike emnene i programmet bygger på hverandre, og praksisperiodene forutsetter et minimum av teoretisk og praktisk kunnskap. Studieprogrammet har derfor krav til studieprogresjon slik at bestemte emner må være bestått for å kunne gå videre i studiet. Studieprogrammet har av samme grunn obligatorisk deltakelse på ulike aktiviteter.

 • Studentene må ha bestått minimum 70 studiepoeng (inklusiv BI143F , BI145F, BI146F, BI141F og BI142) for å påbegynne BI144F Praktiske studier I i fjerde semester.
 • Videre må første og andre studieår (120 studiepoeng) være bestått for å kunne starte på tredje studieår.
 • Medikamentregning (en del av BI242F) må være bestått for å få påbegynne BI244F Praktiske studier II.
 • Flere av emnene har i tillegg forkunnskapskrav, som er beskrevet i hver enkelt emnebeskrivelse samt retningslinjer for praksis (internt dokument).

Informasjon om opptak

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Universitetet har ingen umiddelbare planer om å innføre krav om realfagskompetanse.

Realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

 • Bestått fagkombinasjoner og oppnådde karakterer.
 • Det vurderes som avgjørende at søkere har dokumenterte kunnskaper i engelsk.
 • Hvilke fag som mangler for å oppnå generell studiekompetanse. Dokumenterte kunnskaper i realfag og engelsk kan kompensere for øvrige mangler mht. generell studiekompetanse.
 • I tillegg kreves minimum 5 års relevant arbeidserfaring i 100 % stilling, fortrinnsvis fra dyreklinikk.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred kunnskap om dyrs anatomi og fysiologi, deres naturlige atferd og behov og sykdommer
 • kjenner arbeidsmetoder og verktøy som anvendes i smådyrklinikker for å sikre god dyrevelferd
 • har kunnskap om grunnleggende kulturelle, juridiske, og økonomiske faktorer som fagområdet fungerer innenfor
 • kan forstå og forklare fagterminologi
 • kan oppdatere egen kunnskap innenfor fagområdet
 • kjenner til forskning- og utviklingsarbeid på fagområdet
 • har kunnskap om fagets opprinnelse, historie, tradisjoner, egenart og plass i dagens samfunn

 

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre faglig begrunna valg
 • kan reflektere over egen faglig utførelse og tilpasse denne ut i fra faglige tilbakemeldinger og veiledning både i praktiske øvelser og på større arbeider
 • kan finne og vurdere fagstoff, samt videreformidle dette for å belyse en problemstilling
 • har relevante praktiske ferdigheter innenfor de grunnleggende arbeidsområdene som håndtering av pasienter, prøveuttak, prøvehåndtering, undersøkelser av prøver, aseptikk og hygiene slik at hensynet til dyrevelferd, smittevern og sikkerhet er i varetatt
 • kunne kommunisere med dyreeiere i ulike situasjoner

 

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • har innsikt i relevante juridiske og etiske problemstillinger knytta til yrkesutøvelsen, der dyrevelferd og smittevern er sentrale momenter
 • kan planlegge, gjennomføre og presentere arbeidsoppgaver både alene og i samarbeid med andre og i tråd med yrkesetiske retningslinjer og norsk lovverk
 • kan formidle sentrale tema, problemstillinger, samt foreslå mulige løsninger til kunder både muntlig, skriftlig og ved andre hensiktsmessige uttrykksformer
 • kan utveksle erfaringer og synspunkter med andre innenfor fagområdet og slik bidra til å utvikle og etablere god praksis
 • kjenner til forskning og utvikling som skjer innenfor dyrevelferd, og spesielt ivaretakelse av dyrs behov og velferd i ulike arbeidsrelaterte situasjoner

Vidare studium

Studenter vil kvalifisere for master i biologi og akvakultur ved Nord universitet dersom det velges bestemte valgemner i siste semester. Fullført bachelorutdanning kvalifiserer for å søke om opptak ved det fireårige veterinærstudiet ved University of Veterinary Medicine and Pharmacy i Kosice, Slovakia.

Karrierevegar

Autoriserte dyrepleiere jobber i hovedsak på smådyrklinikker, hesteklinikker, utdanningsinstitusjoner eller i forsøksdyravdelinger. Laboratorier, legemiddelfirma, dyrepensjonater, dyreparker, hestesentre, fôrleverandører eller -produsenter, forsikringsbransjen og andre steder hvor teoretisk og praktisk kunnskap om dyr er etterspurt, er andre mulige arbeidsgivere. Det er for tida god etterspørsel etter autoriserte dyrepleiere i det norske arbeidsmarkedet.

Utveksling

Det foreligger foreløpig ingen konkrete utvekslings- eller praksisavtaler. Eventuelle institusjoner som kan anbefales til utveksling og hvilke semestre, er foreløpig ikke vurdert.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i dyrepleie

Tilbys ved:

 • Bodø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

44.60 (primær)
51.30 (ordinær)

Studieplasser

32

Søknadskode (SO)

204504

Lignende utdanninger