× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i digital økonomi og organisasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole
Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og dennes plass i en organisasjon. Programmet vil gi kunnskap om, og utvikle evner til både praktisk arbeid og faglig refleksjon knyttet til skjæringspunktet mellom informasjonsteknologi, organisasjon og ledelse.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelorstudiet i digital organisasjon og økonomi fokuserer på bedriftsøkonomi, administrasjon, samfunnsøkonomi, metodefag og IKT emner.   Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger. Alle emner har egne elektroniske læringsplattformer. Lærings- og arbeidsformene vil basere seg på forskning, samt en praksisorientering. Dette varierer fra emne til emne og blir gitt blant annet i form av forelesninger, kollokvier, innleveringer og praktiske øvelser. Det tilrettelegges ofte for teamarbeid som fremmer trening i kommunikasjon og samarbeid.   Studiemodellen er lagt opp med en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområder, dvs. hvert semester bygger videre på kunnskaper tilegnet i foregående semester. Det forutsettes derfor i utgangspunktet at alle emner er bestått før man går videre på neste studieår. For å kunne starte på 3. studieår skal samtlige emner som inngår i studiets første og minst 30 studiepoeng av emnene fra andre studieår være bestått. For individuelle tilpasninger av utdanningsplanen, ta kontakt med administrasjonen ved HHN. Spesifikke anbefalinger og forkunnskapskrav fremgår av de enkelte emnebeskrivelser.   Studiet retter seg mot personer som ønsker en bred og anvendelig utdanning innen digital økonomi og organisasjon som også gir grunnlag for videre masterstudier ved universiteter og høgskoler i inn- og utland.   Første studieår skal gi kandidatene grunnleggende forståelse av informasjonsteknologi. I tillegg inngår emner i matematikk, statistikk, digitalisering av samfunnet, bedriftsøkonomisk og finansregnskap, filosofi, samt Internett og tjenester.   Andre studieår gir en fordypning innenfor regnskapsanalyse, driftsregnskap, budsjettering, modellering, organisasjon, finansiering og investering. I tillegg inngår tre valgfrie IKT emner.   Tredje studieår gir kandidaten fordypning innenfor samfunnsøkonomi, informasjonssikkerhet, organisasjon og ledelse av informasjonssystemer i tillegg til anvendt metode og prosjektmetodikk. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave.   Tilbudet av valgfrie emner vil kunne være forskjellig og variere fra år til år.   Undervisningen forutsetter at kandidaten har tilgang til datamaskin eller nettbrett som muliggjør bruk av relevant programvare.

Informasjon om opptak

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor informasjonssystemer, bedriftsøkonomi, administrasjons- og ledelsesfag, samfunnsøkonomi og metodefag.
 • ha kunnskap om etikk og aktuelle samfunnsspørsmål knyttet til digitalisering og IKT.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike fagområder som omhandles i dette studiet.
 • kunnskap om informasjonssystemers oppbygning , virkemåte og anvendelse.
 • kunnskap om muligheter og begrensinger med digitalisering og IKT
 • har kunnskap om historie og tradisjoner innen Informasjonssystemer, økonomi og ledelse.
 • ha kunnskap om hvordan organisasjoner kan utnytte informasjonssystemer til å nå egne mål
 • kan forstå rollen digitalisering spiller i utvikling av organisasjoner og i samfunnet som helhet

Ferdigheter kandidaten:

 • kan vurdere virksomheten og samfunnsøkonomiske, menneskelige, etiske, miljømessige og teknologiske konsekvenser av beslutninger og handlinger.
 • kan ta informasjonssystemmessige økonomiske og administrative valg med utgangspunkt i knappe ressurser slik at det best mulig fyller organisasjonens mål.
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kan vurdere konsekvenser og muligheter av digitalisering.
 • Kan trekke inn IKT kompetanse i utviklingsprosjekter.
 • Kan anvende metoder og verktøy for å løse ulike problemstillinger i den digitale organisasjon.
 • kan analysere og drøfte organisasjons- og ledelsesfaglige problemstillinger knyttet til digitaliseringsprosesser.

Generell kompetanse kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette identifisere muligheter og utfordringer knyttet til praksis.
 • kjenner til informasjonssystemers betydning for nytenking og innovasjonsprosesser.
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Vidare studium

Studiet kvalifiserer for opptak til siviløkonom/masterstudier ved HHN samt masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.

Karrierevegar

Organisasjoner i utvikling har behov for økonomer med digital kompetanse. Kandidatene vil være godt rustet til å gå inn i varierte stillinger i næringsliv, offentlig forvaltning og andre organisasjoner.

Utveksling

Som en del av studiet kan du reise til en av våre partnere i Europa eller Australia. Fjerde semester egner seg best for utenlandsopphold. Eksempler på institusjoner som tilbyr egnet utvekslingsopphold for programmet er:
 • Deakin University Branch, Melbourne Campus, Australia
 • Otto-Friedrich University Bamberg, Tyskland

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i digital økonomi og organisasjon

Tilbys ved:

 • Mo i Rana

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
37.3 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

204453