× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn favoritt ikon

Universitet og høgskole
Har du lyst til å arbeide med naturoppsyn? Da må du gripe denne sjansen! Gjennom teori og praksis lærer du om norsk natur, kulturminner og oppsynstjenester knyttet til disse. Studiet er samlingsbasert.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

 • Samlingsbasert

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Emnene som inngår i årsstudiet gir studentene bred innsikt i oppgaver, myndighet og yrkesetikk knyttet til kontrollfunksjonen av oppsynsarbeidet. Innenfor naturkjennskapsdelen vektlegges økologi, naturregistrering og overvåking samt handlingsplaner for arter. Studentene vil videre gjennom teori og praksis få kunnskap om innhold og organisering av ulike typer oppsynstjenester. Studentene vil her få mulighet til å øke sine ferdigheter innenfor utvalgte emner som er viktige for utførelsen av en helhetlig oppsynstjeneste. Basiskurs i naturoppsyn (15 stp) består av ett emne fra årsstudiet (NKO106) som har faglig fokus på politifag, rettslære, miljøkriminalitet, samt praktisk oppsynsarbeid. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk. Merk at studiet krever 80% oppmøte på samlinger.

Informasjon om opptak

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse: I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak på studiet: Relevant arbeidserfaring i tilknytning til naturoppsyn, kulturminner, naturguiding, vilt- og fiskeforvaltning eller andre biologiske fagområder.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Generell kompetanse:

 • ha kunnskap om ulike oppsynstjenester knyttet til natur og kulturminner, herunder myndighet, rapportering og yrkesetikk
 • forstå relevante lovbestemmelser som gjør det mulig å gjennomføre kontrollfunksjoner i oppsynsarbeidet
 • kunne gi veiledning og informasjon om natur og kulturminner
 • ha kunnskap om skjøtsel- og tilretteleggingstiltak
 • forstå fagets etiske utfordringer

Kunnskap:

 • ha god kunnskap om relevante lover og forskrifter
 • ha grunnleggende innsikt i økologi, naturregistrering og overvåkning
 • ha grunnleggende kunnskap om norsk flora og fauna
 • være i stand til å identifisere ulike typer kulturminner

Ferdigheter:

 • kunne planlegge og gjennomføre ulike typer oppsynsvirksomhet
 • kunne anvende lovbestemmelser som regulerer oppsynsvirksomhet og forvaltning av naturområder og kulturminner
 • vise god innsikt i fagets yrkesetikk og evne til å reflektere over utøvelsen av arbeidsoppgaver knyttet til oppsynsarbeidet
 • være i stand til å vurdere sikker ferdsel, alene eller som leder av en gruppe, til ulike årstider og i ulike naturtyper

Vidare studium

Studiet gir en praktisk og anvendt tilnærming til fagområdet. Dette gir en kompetanse som egner seg godt i kombinasjon med en bachelor- eller mastergrad innen naturforvaltning eller biologiske fag ved norske universitet og høgskoler.

Karrierevegar

Årsstudiet gir bred kompetanse for å kunne arbeide med ulike typer oppsynstjenester, veiledning og informasjon. Basiskurset som inngår som en del av årsstudiet gir faglig bakgrunn for miljøkontroll: herunder planlegging, utførelse og rapportering. Både årsstudiet og basiskurset tilfredsstiller det faglige grunnlaget for tildeling av begrenset politimyndighet. Vi gjør oppmerksom på at det er politiet som eventuelt utsteder slik myndighet, og at dette stiller krav til plettfri vandel. Enkeltemner fra årsstudiet gir grunnlag for arbeidsoppgaver knyttet til emnenes spesifikke faginnhold.

Utveksling

Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn har ikke mulighet for utenlandsopphold.

Kvalifikasjon/tittel

31 - 60 studiepoeng

Tilbys ved:

 • Steinkjer

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

204420