× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i pedagogikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bachelorstudiet i pedagogikk gir en innføring i pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid og er praksisorientert og verdiorientert.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Pedagogikkstudiet forbereder deg til yrker og arbeidsoppgaver som forutsetter kunnskap og refleksjon knyttet til oppdragelse og undervisning.

Herunder innsikt i læring, sosiale prosesser, relasjoner, samhandling, og forståelse av pedagogiske dilemma som gjelder barn og unges kvalifisering, sosialisering og subjektivering i kulturen.

Studiets oppbygging

Gjennom studiet vil det bli lagt vekt på klargjøring og drøfting av pedagogiske verdivalg som oppdragelse og undervisning fører med seg, og på å se valgene i sammenheng.

En vil særlig være oppmerksom på pedagogiske konsekvenser av de verdier som barnehage og skole bygger på: respekt for skaperverket og menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.

Læringsutbytte

Formålet med studiet er å fremme danning hos den enkelte student og i studentgruppen, dyktiggjøre til oppgaver i hjem, pedagogiske institusjoner, arbeid og fritid, og bidra kritisk og konstruktivt til å møte lokale, nasjonale og globale utfordringer.

Vidare studium

NLA Høgskolen tilbyr mastergradsstudier innen pedagogikk.

Karrierevegar

Personalarbeid i ulike organisasjoner. Rådgiver, leder eller andre stillinger i organisasjoner eller i næringslivet.

Rådgiver eller lederstillinger i PPT, skole eller barnehage. Miljøarbeider, rådgiver, leder i organisasjoner, forsikringsselskap eller næringslivet for øvrig. Stillinger knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid i skole eller barnehage.

Stilling på høyskole, universitet, direktorat eller departement

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

32.90 (primær)
40.30 (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

254852

Lignende utdanninger