× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i design favoritt ikon

Universitet og høgskole
Masterstudiet i design er et toåring fulltidsstudium. Studiet utdanner designere med inngående faglig viten, metodisk ferdigheter og profesjonell kompetanse for profesjonsutøvelse.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

3. februar 2020

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Studenten fordyper seg i egen praksis og fagområde, samtidig som ens egen praksis brynes i møter med andre fagområder og tilnærminger. Studiet legger vekt på åpne og eksperimentelle designprosesser og gir praksisnær oppøving av designkompetanse.

Studiets oppbygging

Studiet er studio- og verkstedbasert, samtidig som teori, metode og refleksjon vektlegges. Studenten som skapende subjekt står i sentrum. Det er et mål at masterstudentene etter endt studium kan bidra med ny innsikt i estetiske, sosiale og samfunnsmessige forhold. Gjennom formgiving, kunstfaglig praksis og undersøkende tilnærming bidrar studentene til fagområdenes utvikling i en samfunnskontekst.

Opptakskrav

Masterstudiet bygger på en treårig bachelorgrad i design (180 studiepoeng), eller likeverdig utdanning som omfatter studier på minst 120 studiepoeng relevant til fordypningsområdet som søkes. Søkere med et mindre omfang av relevante fag i bachelorgraden, kan også søke om opptak dersom de dokumenterer at de gjennom praksis har tilsvarende omfang og nivå innen det fordypningsområdet de søker.

Mer informasjon om opptak og opptaksprøve finner du her.