× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i helsesykepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

60

Om studiet

(Dette studiet er under revisjon, og endringer kan
forekomme.)

Helsesykepleiere står sentralt i folkehelsearbeidet i norske
kommuner. I 2019 ble tittelen endret fra helsesøster til
helsesykepleier, og som helsesykepleier vil du være med
å styrke det som bidrar til bedre helse, og jobbe med
utfordringene som medfører helserisiko.

Som helsesykepleier har man et spesielt ansvar for barn og
unge. Et mer helsefremmende samfunn skaper grunnlag for bedre
oppvekstsvilkår, høyere kreativitet og innovasjon, og bidrar
til positiv samfunnsbygging på en rekke andre
områder. Det er derfor viktig å motivere og legge til
rette for god helse tidlig.

Undervisningen er samlingsbasert og består av fire emner. I
tillegg til samlingene på Campus vil det være praksis ute i
arbeidsfeltet. I praksisukene vil det være full arbeidsuke.
Det er mulig å kombinere studiet med arbeid. Det forventes at
studentene er tilstede på studiestedet under samlingene.

I 2018 var poenggrensen 43,5. Les om poengberegning her.

Studiet har 25 plasser.

Karrierevegar

Med denne videreutdanningen blir du helsesykepleier, og du er
sentral i arbeidet med å ta vare på barn og unges helse. Som
helsesykepleier møter du barn, unge og deres familier, og har
kunnskap om helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak
rettet mot individ, grupper og samfunnet.

Du kan arbeide på helsestasjoner, i skolehelsetjenesten,
flyktninghelsetjenesten og med miljørettet
smittevern/helsevern. 

Høgskolen i innlandet - studiested Lillehammer tilbyr 
Master i tverrfaglig arbeid med barn,
unge og familier
, hvor studiet kan inngå med
60 studiepoeng.

Tilbys ved:

  • Elverum