× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Lillehammer) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i å fremme og
styrke mestring, trivsel og psykososiale
beskyttelsesfaktorer, samt kartlegge og dempe innflytelsen av
psykososiale belastninger i hjem, barnehage, skole og
nærmiljø.

Målgruppen er fagfolk som arbeider med barn/unge (0 - 23 år)
i offentlig, privat og frivillig sektor, f.eks. i barnehage,
grunn- og videregående skole, sosial- og helsetjenester, PPT,
barnevern, musikk- og kulturskole, voksenopplæring, NAV,
flyktningetjenesten, arbeid i bolig med enslige mindreårige
asylsøkere, frivillighetssentraler, politi og
organisasjoner/frivillige lag.

Studiet er en praksisnær, tverrfaglig videreutdanning hvor
målet er å knytte sammen praksisfeltet og teorifeltet. Det
legges opp til at studentene skal arbeide i tverrfaglige
grupper, med relevante problemstillinger fra egen lokal
praksis.

Studiet tilbys på to studiesteder - Lillehammer og
Elverum

 

Studenters arbeidsgivere kan ha mulighet til å søke om
økonomisk støtte. Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner
som har studenter ved denne videreutdanningen kan søke om
kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Fylkesmannen lokalt.
Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal
kompetanseheving, samt legge til rette for at ansatte kan
gjennomføre videreutdanninger.

Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og
før du får bekreftet studieplass) søker Fylkesmannen om
tilskudd gjennom tilskuddsordningen for kompetanse- og
innovasjon. Fylkesmannen lokalt lyser ut denne
tilskuddsordningen vinteren/tidlig på våren. Les mer om
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd#s%C3%B8knadsbehandling

Karrierevegar

Høgskolen i Innlandet - studiested Lillehammer tilbyr
Master i tverrfaglig arbeid med barn,
unge og familier
, hvor studiet kan inngå med
60 studiepoeng.

Tilbys ved:

  • Lillehammer

Lignende utdanninger