× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Lillehammer) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i å fremme og
styrke mestring, trivsel og psykososiale
beskyttelsesfaktorer, samt kartlegge og dempe innflytelsen av
psykososiale belastninger i heim, barnehage, skole og
nærmiljø.

Målgruppen er fagfolk som arbeider med barn/unge (0 - 23 år)
i offentlig, privat og frivillig sektor, f.eks. i barnehage,
grunn- og videregående skole, sosial- og helsetjenester, PPT,
barnevern, musikk- og kulturskole, voksenopplæring, NAV,
flyktningetjenesten, arbeid i bolig med enslige mindreårige
asylsøkere, frivillighetssentraler, politi og
organisasjoner/frivillige lag.

Studiet er en praksisnær, tverrfaglig videreutdanning hvor
målet er å knytte sammen praksisfeltet og teorifeltet. Det
legges opp til at studentene skal arbeide i tverrfaglige
grupper, med relevante problemstillinger fra egen lokal
praksis.

Studiet tilbys på to studiesteder - Lillehammer og
Elverum

Karrierevegar

Høgskolen i innlandet - Lillehammer tilbyr Master i psykososialt arbeid med barn og
unge
, hvor studiet kan inngå med 60
studiepoeng.

Tilbys ved:

  • Lillehammer

Lignende utdanninger