× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Forskarutdanning/PhD

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

180

Om studiet

NOKUT godkjente 13.12.2018 en utvidelse av
doktorgradsprogrammet i anvendt økologi ved HINN til å
omfatte bioteknologi. 22.5.2019 godkjente KD at Ph.d. i
anvendt økologi og bioteknologi etableres.

Doktorgradsprogrammet er et tverrfaglig program som skal
utvikle kompetanse for en bærekraftig produksjon, bruk og
forvaltning av biologiske ressurser. Med biologiske ressurser
menes skog, husdyr, kulturplanter, vilt, fisk,
mikroorganismer og andre biobaserte produkter i eller fra
jordbruks-, skogbruks-, utmarksarealer og akvatiske systemer.

Studieprogrammet vil ha to spesialiseringer; en i anvendt
økologi og en i bioteknologi. Innen anvendt økologi vil fokus
være på både høsting og overvåking av biologiske ressurser i
læringskomponenten av ph.d.-programmet, mens funksjonen og
strukturen til biologiske makromolekyler vil være fokus på
spesialiseringen innen bioteknologi. Disse spesialiseringene
vises både i lærings- og forskningskomponenten av studiet.

Nettsidene vil bli oppdatert i august i tråd med det utvidede
programmet. 


Her kan du lese sak om godkjenningen av
utvidelsen av programmet til å inkludere
bioteknologi. 

 

Hvorfor anvendt økologi?

Anvendt økologi og bioteknologi tar for seg menneskets
relasjon til naturen, slik som bærekraftig utnyttelse og bruk
av naturresurser som høsting av fisk og vilt, samt andre
økosystemtjenester. Ikke all utnyttelse av naturresurser er
bærekraftig, og anvendt økologi og bioteknologi kan også
brukes som metode for å bevare biologisk mangfold som trues
av våre virksomheter.

Virksomheter som fragmentering og ødeleggelse av landskap,
høsting, biologisk kontroll, introduksjon av fremmede arter,
samt utslipp av gift og klimagasser bidrar til å endre vårt
naturlige økosystem. Slike klimatiske endringer blir stadig
mer omfattende og registreres hyppigere, ofte raskere enn
arter klarer å tilpasse seg.

Vi ønsker å utdanne dyktige forskere som kan anvende
økologisk kunnskap for å redusere den ødeleggende effektene
mennesket har på naturen.

 

Våre ph.d.-kandidater

Ph.d. programmet i anvendt økologi og bioteknologi er et
fulltidsstudium av tre års varighet. Kandidaten skal skrive
en selvstendig forskningsoppgave relatert til et eller flere
av de ovennevnte hovedtemaene, og man må gjennomføre et
teoretisk pensum med et omfang på 30 studiepoeng. Det stilles
krav til at våre kandidater kommuniserer egenprodusert
forskning både muntlig og skriftlig på en akademisk
vitenskapelig og populærvitenskapelig måte. Kandidater som
tas opp i vårt Ph.d. program får oppnevnt en veileder som
følger deg gjennom hele prosessen. Det gis også muligheter
for utenlandsopphold som del av forskerutdanningen.

Våre Ph.d. kandidater blir innlemmet i et forskningsmiljø som
består av studenter, andre kandidater og forskere som aktivt
jobber med ulike temaer innen anvendt økologi og
bioteknologi. Kandidatene får også tilbud om å delta på
nasjonale og internasjonale konferanser, samt faglige
nettverk som The International Research School in Applied
Ecology (IRSAE) ( www.irsae.no).

IRSAE er et akademisk nettverk for unge forskere, og det
forventes at våre kandidater tar del i kurs og workshops som
arrangeres av IRSAE.  

 

Den internasjonale forskerskolen i anvendt økologi (IRSAE)

IRSAE er et akademisk nettverk for unge forskere, og har 15
Europeiske samarbeidspartnere. Fakultetet for anvendt
økologi, landbruksteknikk og bioteknologi ved INN er
koordinator for IRSAE, og nettverket rommer mer enn 200 Ph.d.
kandidater og 50 forskere. Formålet med IRSAE er å heve
kvaliteten til Ph.d. utdanningen innen anvendt økologi i
Europa, og produsere ansvarsfulle forskere og forvaltere som
kan bidra til å lede fremtidens forskning innen anvendt
økologi. Sommerskolen er
forskerskolens årlige høydepunkt og i 2019 deltar 60 Ph.d.
kandidater og 20 forskere på sommerskolen.

IRSAE sin nettside: https://irsae.no/

IRSAE er organisert i fem funksjonelle arbeidsgrupper, for å
styrke samarbeidet mellom Ph.d. kandidater fra de ulike
partnerne, og for å gi kandidater mulighet til å lede
diskusjoner, utveksle ideer, promotere dem selv og sitt eget
forskningsprosjekt, og knytte forskningsbånd som kan bestå
etter endt Ph.d. utdanning. De fem arbeidsgruppene ledes av:

 1. Movement and
  Population Ecology. Theme
  leaders: Francesca Cagnacci (Fondazione Edmund Mach),
  Øyvind Steifetten (University College of Southeast Norway)
  and Erlend Nilsen (Norwegian Institute for Nature
  Research).
 2. Ecosystem Services. Theme leader: Anna
  Gudrun Thorhallsdottir (Agricultural University of
  Iceland/Hólar University College).
 3. Freshwater Ecology. Theme
  leaders: Jon Museth (Norwegian Institute of Nature
  Research) and John Piccolo (Karlstad University).
 4. Understanding and Managing Biodiversity
  Conflicts. Theme leaders: Steve Redpath
  (Aberdeen University) and Henrik Andrén (Swedish University
  of Agricultural Sciences).
 5. Climate Change Ecology. Theme
  leaders: Toke Thomas Høye (Aarhus Univeristy), Jane
  Jepsen (Norwegian Institute for Nature Research) and
  Rolf Anker Ims (The Arctic University).

Tilbys ved:

 • Evenstad
 • Hamar

Lignende utdanninger