× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i innovasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Om studiet

Master i innovasjon gir deg kunnskap til å forstå, utvikle og
tilrettelegge for nyskaping i virksomheter. Studiet gir deg
kompetanse enten man ønsker å jobbe i det private, det
offentlige eller innen frivillighetssektoren.

Ved å ta denne masteren i innovasjon, får du bred forståelse
av hvordan organisasjoner fungerer, innsikt og forståelse for
lederskap, bærekraft, markedsføring, prosjektledelse og det
særskilte ved kreative næringer,

Master i innovasjon gir deg muligheten til praksis gjennom en
internship-ordning i tredje semester. Her vil du sammen med
en gruppe medstudenter, få et konkret praktisk prosjekt, i en
ekstern organisasjon.

Studiet passer for kandidater med bachelor i
økonomisk-administrative fag, reiselivsfag,
markedsføringsfag, ledelsesfag og andre samfunnsfag med
relevante fordypninger.

Tidligere studenter har blitt rekruttert til stillinger som
leder av næringshager, mer tradisjonelle HR- eller
utviklingsstillinger, ulike trainee stillinger, samt en rekke
nye type stillinger der virksomhetene søker etter ansatte som
kan å lede utviklings og samhandlingsprosesser.

Karrierevegar

Jobbmuligheter med en master i innovasjon

Studiet gir kompetanse til stillinger som arbeider med
entreprenørskap og innovasjon både i offentlig og privat
sektor.

Innen offentlig sektor vil det være stillinger i kommunene og
fylkeskommunenes næringsavdelinger, i næringsdepartementene
og i det offentlige virkemiddelapparatet (for eksempel
Innovasjon Norge).

Innen privat sektor vil du finne denne kompetansen i ulike
bransjeorganer, i utviklingsfunksjoner i større bedrifter, i
avisenes næringslivsredaksjoner osv. Vi har også flere
eksempler på studenter som har brukt studiet som plattform
for å starte egen bedrift.

Studiet gir også kompetanse til et bredt utvalg jobber som
ikke direkte er knyttet til innovasjon. Dette gjelder både i
privat, frivillig og offentlig sektor.

Med en Master i Innovasjon, med en eventuell fordypning
ledelse og organisering eller i økonomi, er du en aktuell og
attraktiv kandidat for en lang rekke stillinger på ulike
nivåer i nærings- og organisasjonsliv innenfor alle sektorer.

Gjennom analytiske ferdigheter og solid kompetanse innen
innovasjon, økonomi, ledelse- og organisasjoner vil du kunne
arbeide i konsulent- og rådgiverstillinger innen HR og en
rekke andre områder. Du vil kunne gå inn som prosjektleder
eller -medarbeider med en grundig faglig kompetanse.
Masterutdanningen gir også grunnlag for å kunne gå inn i
lederstillinger på flere nivåer.

Utveksling

I tredje semester vil det være mulighet for utenlandsopphold
eller opphold ved annen utdanningsinstitusjon i
Norge. Høgskolen i Innlandet har avtaler med
universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada,
USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru Chile
og Sør-Afrika.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet
av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og
personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg
smartere, ifølge Time Magazine.   
     

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen
din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff
og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og
dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et
annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning,
kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og
hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et
eller to semester, opparbeider du deg en språklig og
kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan
tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og
reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller
spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede
har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg
å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en
omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling
har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de
tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse,
selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som
gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme
undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring
får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at
arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et
pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme
undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som
del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger
fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange
får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette
nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent
med deg selv.  Erasmus Impact
Study
 peker i samme retning: studenter på
utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse,
selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator på ditt
studiested for informasjon om hvilke universiteter som har
avtaler som inkluderer ditt studieområde.