× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i vernepleie - deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Vil du jobbe med mennesker med ulike funksjonsvansker og
bidra til like muligheter og god livskvalitet - ha spennende
og varierte arbeidsoppgaver? Da kan vernepleierutdanningen
være noe for deg!

Målet med vernepleierutdanningen

Målet med vernepleierutdanningen er å utdanne
brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har
praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med
fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale
funksjonsvansker.

Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning
som gir autorisasjon som helsepersonell.

Hva lærer du?

Med bachelor i vernepleie lærer du å tilrettelegge for
brukermedvirkning og deltagelse i samfunnet for mennesker med
ulike funksjonsvansker og bistandsbehov. Du blir kvalifisert
til å medvirke til rehabilitering og habilitering med omsorg,
opplæring, metodisk miljøarbeid og samfunnsarbeid som
sentrale stikkord.

Vernepleie på deltid.

Bachelor i vernepleie- deltid går over 4 år, det vil si 75%
studieprogresjon. Studiet er et fleksibelt deltidsstudium
basert på samlinger. Det er ca 4 samlinger i semesteret som
går over 3-5 dager. Samlingene vil foregå på Lillehammer.
Høgskolen samarbeider med studiesentre i Hedmark og Oppland
om mulig tilrettelegging for praksisstudier og
gruppevirksomhet. Klientrettet praksis utgjør om lag 50
studiepoeng og fordeles over 3 praksisperioder.

Studentene må beregne å ha full permisjon fra eventuell egen
jobb i praksisperiodene.

Studietilbudet gir mulighet for å kombinere arbeid og familie
og studiet er i hovedsak innrettet mot personer som ønsker og
har behov for å øke sin kompetanse i helse- og sosialfaglig
arbeid.

Karrierevegar

Som vernepleier har du spennende og varierte yrkesmuligheter,
og det er stort behov for vernepleierens kompetanse.
Vernepleiere jobber i dag på en rekke arenaer, som for
eksempel i tjenester knyttet til mennesker med
utviklingshemming, innen
habilitering/rehabiliteringstjenester, psykisk helsearbeid,
rusarbeid, skole, barnehage, eldreomsorg og innen kultur og
fritid.

 

Videre studier
Vernepleiere kan bygge på utdanningen med Master i tverrfaglig arbeid med barn,
unge og familier
eller Master i karriereveiledning.
Studiet kvalifiserer for å søke om opptak til masterstudier
ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Utveksling

Studentene kan ta praksisstudier i utlandet innenfor
godkjente avtaler. Det er også mulig å skrive
fordypningsoppgave i utlandet. Utenlandsopphold kan være
aktuelt i praksisperioden i 3. studieår.

Tilbys ved:

  • Lillehammer

Lignende utdanninger