× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i skogbruk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Norge er et skogland og nordmenn har lange tradisjoner i å
forvalte sine skogressurser. Om lag 40 prosent av Norges
areal er dekt av skog og disse skogarealene er eid av
130 000 skogeiere. I dag øker det stående volumet av
trær i Norge mer enn det tømmervolumet som tas ut fra skogen.
Utdanningen i skogbruk gir deg kunnskap til å forvalte
skogressursen i nåtid og fremtid. Studiet gir deg innsikt i
bærekraftig forvaltning. Det betyr at når trær hogges så
plantes det nye trær, og de nye trærne vil binde
CO2 i mange år fremover. Trebaserte produkter er
med på å erstatte produkter som blir lagd av mindre
miljøvennlige råstoff.

Skogen er en økonomisk ressurs for skogeier,
skogsentreprenører, tømmertransportører og skogindustrien.
Denne verdikjeden inngår som en del av skogbruksutdanningen.
Du får innsikt i økologiske sammenhenger i skogområdene og
hvordan geologien påvirker trærnes voksested. Metoder for
høsting, forynging og forvaltning av skogressursen i henhold
til lover, forskrifter og miljøsertifiseringen er temaer du
vil jobbe med i bachelor i skogbruk.

Skog som råstoff og næringsgrunnlag

Det er stor sannsynlighet for at du har et produkt som er
lagd av tre i nærheten av deg. Kanskje du bor i et trehus som
varmes opp av ved eller flis? Mange av varene du kjøper i
butikken kommer i en emballasje basert på trevirke. Kanskje
sitter du på en trestol og leser ei bok som er lagd av papir.
Noen av delene i bilen din kan være lagd av trevirke, og det
kan også klær. Visste du at vaniljesmaken i tannkrem, is og
vaniljesaus kan komme fra trær?
I dag forskes det på å benytte trær som mat for både husdyr
og oppdrettsfisk, og om bensin og diesel kan erstattes av
trebaserte drivstoff. Dagens plast som er lagd av olje, kan i
fremtiden erstattes av nedbrytbar plast lagd av trevirke.

Som fremtidig skogforvalter er du med på å forvalte
landskapet og hvordan andre brukere av skogen får gode
naturopplevelser. Andre brukere av skogen kan være
fotturister, jegere, fiskere, sopp- og bærplukkere samt
familier på søndagstur. Bærekraftig skogbruk betyr at det tas
hensyn til dyre- og fuglelivet og det biologiske mangfoldet i
skogen. I våre skogområder har det bodd mennesker i mange
tusen år. Kulturminnene som er spor etter disse bosettingene
blir også tatt vare på i dagens skogbruk.

Kompetanse for fremtiden

Økonomiske, økologiske og kulturelle interesser må ivaretas
overalt. For å identifisere ulike interesser er vi i dag
avhengige av geografiske informasjonssystem (GIS). Du vil få
innsikt i hva GIS er, hvilke analysemetoder som benyttes på
konkrete problemstillinger i bærekraftig skogbruk, og hvordan
man effektivt kommuniserer med kart.  

Undervisningen i skogbruk er forskningsbasert og gjennomføres
som forelesninger og teoretiske/praktiske øvinger. De
praktiske øvingene gjennomføres ute i skogen og i samarbeid
med skogeiere i nærheten av Evenstad. Deler av undervisningen
er problembasert, der du som student får oppgaver som du skal
gjennomføre i samarbeid med de andre studentene. Disse
oppgavene skal belyse situasjoner som du vil møte i
arbeidslivet etter endt utdanning.

Det er skog i alle landsdeler og derfor er det mulig å få en
jobb innen skognæringen i nærheten av der du ønsker å bo. Det
er stor etterspørsel etter folk med skogbruksutdanning for
tiden. De fleste jobbene er innen privat skogforvaltning,
offentlig landbruksforvaltning, forskning eller at du
etablerer ditt eget firma. Skogen er viktig for bosetning og
verdiskaping i både bygd og by.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Du velger selv om
du vil skrive oppgaven som en forskningsrapport eller et
innovasjonsprosjekt. 

Karrierevegar

Med en Bachelor i skogbruk blir du kvalifisert for spennende
jobber som skogbruksleder, tømmermegler, skogssjef eller
skog- og utmarksforvalter. Du kan også gå videre på en master
og bli skogforsker, få jobb innen offentlig forvaltning i
kommuner, fylker, departement og for private grunneiere,
grunneierorganisasjoner eller i egen næring. Mange arbeider
med forvaltning av store skogeiendommer.

Du kan gå videre på en  masterutdanning i anvendt
økologi
 ved Høgskolen i Innlandet. For å gå
videre på en master i anvendt økologi, må du ha tatt
statistikk og vitenskapelig metode i løpet av
bachelorstudiet.  Hvis du er interessert i en
administrativ videreutdanning, kan vi anbefale Master i offentlig ledelse og
styring
 ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Hvordan forvaltes skog i andre land i Europa og i resten av
verden? Du kan lære om det og mye mer ved å dra på
utvekslingsopphold hos en av høgskolens mange
samarbeidspartnere. Hva med et semester i Finland, Tsjekkia
eller Tyskland? Enkelte av våre partnere i Norden tilbyr også
intensive kurs (på 2 eller 3 uker) om relevante temaer med
stipendmuligheter.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en
opplevelse for livet, i tillegg til faglige og
karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator
ditt studiested. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

 

Tilbys ved:

  • Evenstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

209322

Lignende utdanninger