Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Lillehammer

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Bachelor i rettsvitenskap gir kunnskap om sentrale deler av rettssystemet. Studentene øves i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode, og i å finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmålene skal løses. Vi underviser også i internasjonal rett, menneskerettigheter og norske og internasjonale institusjoner.

Bachelor i rettsvitenskap kvalifiserer til opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen, hvor studenter fra Høgskolen i Innlandet kan konkurrere om plasser på en kvote som settes av for kandidater fra Bachelor i rettsvitenskap fra Høgskolen i Innlandet. Du vil også kunne søke deg inn på masterutdanningen i Oslo, samt på ordinært opptak til masterutdanning ved Universitetet i Bergen. Da må du i tilfelle søke samordna opptak på femårig Master i rettsvitenskap og deretter søke fritak fra de emnene du har tatt ved Høgskolen i Innlandet.

Ved gjennomført bachelorstudium i juss skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til å mestre spesialiserte juridiske arbeidsoppgaver, derunder å finne frem til rettskilder og å anvende regelverket for å løse nye rettslige problemer.  Dette inkluderer i tillegg til kunnskap om sentrale deler av norsk rett også kunnskap om utvalgte deler av internasjonal rett og evne til å skaffe seg ny juridisk kunnskap. Kandidatene skal også ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til å forstå sammenhenger mellom retten og samfunnet og å reflektere over jussens samfunnsmessige betydning.

En kandidat med 3-årig Bachelor i rettsvitenskap vil kunne løse oppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig forvaltning (som plan- og bygningsetaten, ligningsetaten helseforvaltning, skole- og utdanningsvesen og NAV), privat næringsvirksomhet (som for eksempel reiseliv, handel og industri, bank og forsikring, utredere og assistenter for advokater m.v) og i organisasjonslivet. Kandidatene får grunnlag for å utvikle en kompetanse som er fullt ut tilfredsstillende for det meste av den juridiske/administrative virksomhet som foregår utenfor rettsapparatet.

Våre studenter har blitt rekruttert til bl.a. stillinger hos fylkesmannen, ligningskontor, NAV, i helseforetak,  stillinger i kommunal forvaltning og administrative stillinger på høgskolen.

Karrieremuligheter

Videre studier

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) har et særskilt toårig masterprogram i rettsvitenskap der juridisk bachelorgrad fra INN er direkte opptaksgrunnlag. Nærmere beskrivelse av dette masterprogrammet er gitt av  Det juridiske fakultet ved UiB.

Du er også kvalifisert til å søke opptak til de ordinære masterprogrammene i rettsvitenskap gjennom Samordna opptak. De som blir tatt opp som student ved Det juridiske fakultet ved UiB eller ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) vil nyte godt av at Bachelor i rettsvitenskap ved INN er forhåndsgodkjent til å utgjøre de tre første årene av masterstudiet. Studenter fra INN kan dermed begynne direkte i det fjerde studieåret ved disse masterstudiene i rettsvitenskap. Ved UiO er forhåndsgodkjennelsen betinget av at valgemnet JUS1051/1 Dynamisk tingsrett ved INN er gjennomført. Se nærmere informasjon fra  Det juridiske fakultet UiB og informasjon fra  Det juridiske fakultet UiO.

Du kan også bygge på utdanningen med for eksempel:

Master in public administration ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter

En kandidat med 3-årig Bachelor i rettsvitenskap vil kunne løse oppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig forvaltning (som plan- og bygningsetaten, ligningsetaten helseforvaltning, skole- og utdanningsvesen og NAV), privat næringsvirksomhet (som for eksempel reiseliv, handel og industri, bank og forsikring, utredere og assistenter for advokater m.v) og i organisasjonslivet. Kandidatene får grunnlag for å utvikle en kompetanse som er fullt ut tilfredsstillende for det meste av den juridiske/administrative virksomhet som foregår utenfor rettsapparatet.

Utveksling

Det er foreløpig ikke tilbud om utenlandsopphold i bachelorstudiet i rettsvitenskap.

Alle utdanninger innen