× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i organisasjon og ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Vil du lære mer om mennesker i organisasjoner? I dette
studiet vil du få kunnskap om ledelse, organisasjonsendring
og personalutvikling.

Denne bacheloren i organisasjon og ledelse, gir deg en bred
innføring i ulike fagfelt som er nyttig for å kunne håndtere
oppgaver innen ledelse, organisasjon og HR, i et moderne
arbeidsliv. 

Studiet bygger på kunnskap fra samfunnsfag, som sosiologi,
statsvitenskap og psykologi, i tillegg til juss, økonomi og
innovasjon. 

Studiet er praktisk rettet og gir deg en innsikt i de ulike
fagfeltene, slik at du skal kunne håndtere aktuelle oppgaver
i arbeidslivet. Studentene utvikler også kompetansen gjennom
praktisk arbeid i ulike organisasjoner.

Bachelor i organisasjon og ledelse kvalifiserer deg til
jobber som konsulent/rådgiver innen organisasjon,
administrasjon, personalarbeid/HR og lignende innen
næringslivet, ulike offentlige virksomheter, frivillige
organisasjoner og interesseorganisasjoner.

Karrierevegar

Studiet gir en bred innføring til arbeidsoppgaver innen
administrasjon, organisasjon, ledelse og mer spesielt med
personalarbeid ( HR), i alle deler av arbeidslivet. Studiet er
typisk flerfaglig som bygger først og fremst på samfunnsfag.
Studentene tilegner seg også kunnskap i samfunnsvitenskapelig
forskningsmetode, blant annet for å skrive en selvstendig
bacheloroppgave.

Med dette utgangspunktet er studentene godt rustet til
stillinger innenfor en rekke områder. Dessuten har de et godt
utgangspunkt studier videre på masternivå.

Videre studier

Høgskolen i Innlandet tilbyr flere  masterstudier innenfor økonomi, ledelse
og innovasjon
 som kan være aktuelle for
studenter med Bachelor i organisasjon og ledelse. Studiet
kvalifiserer også for mange ulike masterstudier ved flere
høgskoler og universiteter, både i Norge og i utlandet.

Yrkesmuligheter

Studiet gir bred kompetanse for ulike oppgaver innen
organisasjon, ledelse og administrasjon, og spesielt med
personalarbeid som i vår tid ofte omtales med det
internasjonale begrepet Human Resources (HR). 

Det er mange forskjellige stillinger i bedrifter i privat
næringsliv, og i offentlige virksomheter både på kommunalt,
fylkeskommunalt og statlig nivå. En rekke frivillige
organisasjoner (ideelle, humanitære, politiske organisasjoner
og idrettsorganisasjoner) søker lignende kompetanse. Også
interesseorganisasjoner, arbeidsgiver- og
arbeidstakerorganisasjoner, med flere, behøver denne
kompetansen.  Det samme gjør en rekke bedrifter
innen rådgivning.

Personalarbeid, eller Human Resources (HR), omfatter
arbeidsoppgaver som rekruttering av medarbeidere, opplæring
og kompetanseutvikling i arbeidslivet, arbeidsmiljø,
motivasjon, forebyggende helsearbeid, personalpolitikk og
personalplanlegging, og dessuten om HR-arbeidets strategiske
betydning i organisasjoner og samfunnslivet generelt. 

Dette arbeidet utføres av mennesker i en rekke stillinger,
alle ledere, dessuten av konsulenter og rådgivere som er
spesialisert på en eller flere av disse arbeidsoppgavene.
Studiet gir et bredt og godt faglig grunnlag for å starte en
yrkeskarriere innenfor disse arbeidsfeltene.

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til
internasjonale forhold blir stadig viktigere i
arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Som
student ved Bachelor i organisasjon og ledelse har du
mulighet til å ta et studieopphold i utlandet i 4. semester.
I tillegg har det vært tradisjon for å ta en studietur til
Berlin.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele
verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico,
Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og
Sør-Afrika.  

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet
av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og
personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg
smartere, ifølge  Time Magazine.   
     

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen
din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff
og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og
dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et
annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning,
kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og
hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et
eller to semester, opparbeider du deg en språklig og
kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan
tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og
reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller
spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede
har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg
å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en
omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling
har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de
tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse,
selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som
gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme
undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring
får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at
arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et
pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme
undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som
del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger
fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange
får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette
nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent
med deg selv. Erasmus Impact Study peker i
samme retning: studenter på utveksling utvikler positive
egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne
til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt
studiested for ytterligere informasjon
om studieopphold i utlandet.

Tilbys ved:

  • Lillehammer