× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i organisasjon og ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Om studiet

Er du interessert i å arbeide med organisasjonsutvikling, personalutvikling, ledelse, og være med å utvikle organisasjoners menneskelige ressurser ( HR)? Da kan Bachelor i organisasjon og ledelse være et aktuelt utdanningsalternativ for deg.

Utdanningen gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med ledelses-, organisasjons- og personalspørsmål i et moderne arbeidsliv. Her kombineres innsikt fra samfunnsvitenskap, som sosiologi, statsvitenskap og psykologi, med juss og økonomi. Innovasjon og entreprenørskap er en integrert del av studiet.

Studiet er både teoretisk og praktisk. Du kan velge praksis både første studieår og gjennom student-traineeordningen som er en del av studiets tredje år. Du kan også starte din egen studentbedrift, som en del av studiet.

Karrierevegar

Studiet gir en bred innføring til å arbeide med organisasjon, ledelse, administrasjon og mer spesielt personalarbeid ( HR-arbeid) innenfor alle deler av arbeids- og samfunnslivet. Studiet er flerfaglig og bygger hovedsakelig på samfunnsfaglige emner, som kombineres med juss og noe økonomi.

Sentrale emner er organisasjons- og ledelsesteori, arbeidslivskunnskap, strategi og grunnleggende økonomiforståelse, prosjektledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, personal- og kompetanseledelse og organisasjonsendring. I tillegg skal studentene tilegne seg kunnskaper i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, og de skal skrive en selvstendig bacheloroppgave.

Videre studier

Høgskolen i Innlandet tilbyr flere aktuelle  masterstudier innenfor økonomi, ledelse og innovasjon som kan være aktuelle for studenter som fullfører Bachelor i organisasjon og ledelse.

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Yrkesmuligheter

Studiet gir en bred kompetanse til å arbeide med ulike oppgaver innen organisasjon, ledelse og administrasjon, og spesielt med personalarbeid og HR.

Studiet kvalifiserer for forskjellige jobber i bedrifter i det private næringsliv, i offentlige virksomheter (kommunal og statlig sektor), samt frivillige organisasjoner (ideelle, humanitære, politiske organisasjoner og idrettsorganisasjoner). Aktuelle arbeidsområder med denne kompetansen vil være knyttet til ledelse og styring av formelle organisasjoner, prosjektledelse, endring og utvikling av organisasjon og arbeidsmiljø, forskjellige typer personalarbeid, rekruttering, forebyggende helsearbeid i arbeidslivet, osv.

Personalarbeid, eller det som internasjonalt omtales som Human Resources (HR), betegner arbeidsoppgaver som rekruttering av nye medarbeidere, kompetanseutvikling i arbeidslivet, arbeidsmiljø og motivasjon, personalpolitikk og personalplanlegging, og dessuten om HR-arbeidets strategiske betydning i organisasjonen, og dets samfunnsmessige betydning. Arbeidet utføres av personer i en rekke stillinger, alle slags ledere, dessuten av konsulenter og rådgivere som er spesialisert på en eller flere av disse arbeidsoppgavene. Studiet gir et bredt og godt faglig grunnlag for å starte en yrkeskarriere på dette området.

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Som student ved Bachelor i organisasjon og ledelse har du mulighet til å ta et studieopphold i utlandet i 4. semester. I tillegg har det vært tradisjon for å ta en studietur til Berlin.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.  

 

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Tilbys ved:

  • Lillehammer

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
39.0 (ordinær)

Studieplasser

70

Søknadskode (SO)

209525