× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i økonomi og administrasjon - Rena favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Bachelor i økonomi og administrasjon gir en fleksibel
plattform både i forhold til videre studier og senere
yrkesliv og karriere. Studiet er flerfaglig slik at du får
med deg innsikt i ulike fagområder.

Vi tilbyr Bachelor i økonomi og administrasjon både på
Lillehammer og Rena. Studiestedene tilbyr ulike muligheter
for valgfag og fordypninger, men begge gir samme
grunnutdanning. Begge studiesteder tilfredsstiller kravene
for mastergrad, eksempelvis  siviløkonom.

På Rena er det et godt utvalg i valgemner innen organisasjon,
ledelse, markedsføring og regnskap.

Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer deg til
jobber i privat næringsliv og i offentlig sektor.Våre
studenter har blitt rekruttert til jobber innenfor
regnskap og controlling, salg og kunderelasjoner, innkjøp og
logistikkfunksjoner som for eksempel finansiell
rådgiver, prosjektleder, analytiker,
controller, eiendomsforvalter, bedriftsrådgiver,
mellomleder, regnskapsfører, revisor, personalkonsulent,
økonomikonsulent, markedsfører og butikksjef.

Karrierevegar

Studiet omfatter mange anvendelige fagområder til nytte både
i bedrifter, offentlig forvaltning og organisasjoner på alle
nivåer. Du kan for eksempel jobbe som konsulent, rådgiver
eller leder innen regnskap, budsjettarbeid, økonomiske
analyser, finans, organisasjonsutvikling, markedsføring eller
personalarbeid.

 

Masterstudier

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på
masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet
opptaksgrunnlag til  Master i offentlig styring
og ledelse
 (MPA) og  Master i økonomi og
ledelse
. Kombinasjonen av Bachelor i økonomi
og administrasjon og Master i økonomi og ledelse,
kvalifiserer til tittelen Siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre
norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i
utlandet innen økonomi og ledelse. Vær generelt
oppmerksom på at det ved opptak til masterutdanninger kan
stilles spesielle krav til emnekombinasjoner og karakternivå.

 

Jobbmuligheter

Med en bachelor i økonomi og administrasjon har du en bred og
anvendelig plattform som kan benyttes på ulike nivåer i en
rekke virksomheter. Tidligere studenter hos oss arbeider i
dag som eiendomsforvaltere, bedriftsrådgivere, mellom- og
toppledere, regnskapsførere, revisorer, konsulenter,
markedsførere og analytikere, for å nevne noen eksempler.

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til
internasjonale forhold blir stadig viktigere i
arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor.
Studenter på BA i Økonomi og administrasjon har mulighet
til å ta et studieopphold i utlandet i 5. semester.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele
verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico,
Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og
Sør-Afrika.    

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet
av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og
personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg
smartere, ifølge    Time Magazine.

 

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen
din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff
og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og
dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et
annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning,
kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og
hvordan du tilegner deg fagstoff.  

 

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et
eller to semester, opparbeider du deg en språklig og
kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan
tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og
reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller
spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede
har.

 

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg
å dra på utveksling.   Erasmus Impact Study, en
omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling
har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de
tilegner seg personlige egenskaper - som toleranse,
selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som
gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den
samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal
erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver. To av tre
arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere
vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser
en   NIFU-rapport fra 2008. Den samme
undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som
del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger
fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

 

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange
får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette
nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

 

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent
med deg selv.  Erasmus Impact
Study
 peker i samme retning: studenter på
utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse,
selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt
studiested for ytterligere informasjon
om studieopphold i utlandet.

Tilbys ved:

  • Rena

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

209369